Polityka prywatności

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych udostępnionych za pomocą formularza jest Powiat Świdnicki w Świdniku (21-040), ul. Niepodległości 13, tel. 81 468 71 01.
  2. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, tj. w celu umożliwienia udzielenia odpowiedzi na zadane za pośrednictwem powyższego formularza zapytanie i/lub procedowania sprawy, której przesłana informacja dotyczy.
  3. Okres przechowywania Pana/Pani danych uzależniony jest od rodzaju sprawy, jaka została wniesiona do tutejszego Urzędu i nadanej jej kategorii archiwalnej, zgodnie z Jednolitym Rzeczowym Wykazem Akt określonym przepisem prawa. Pani/Pana dane mogą być jednak przechowywane dłużej ze względu na to, że materiały będące we władaniu administracji publicznej mogą być usunięte tylko na podstawie zgody archiwum państwowego.
  4. Odbiorcą Pani/Pana danych będą podmioty uprawione na podstawie przepisów prawa, a także podmioty, którym na podstawie zawartej umowy powierzono przetwarzanie danych osobowych.
  5. Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego.
  6. Ma Pani/Pan prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia swoich danych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  7. Decyzje w Pani/Pana sprawie nie będą zapadały w sposób zautomatyzowany, a dane nie będą podlegać profilowaniu.
  8. Z Inspektorem Ochrony Danych może się Pani/Pan skontaktować za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem inspektor@cbi24.pl lub listownie na podany wyżej adres administratora danych z dopiskiem „Do Inspektora ochrony danych”.