Wyróżnia nas doskonała lokalizacja!

Władze Powiatu Świdnickiego tworzą klimat sprzyjający inwestorom i już funkcjonującym przedsiębiorcom. Głównym celem promocji przedsiębiorczości w naszym powiecie jest przyciąganie nowych inwestorów, z ich kapitałem, doświadczeniem i wiedzą o biznesie, co przyczyni się do rozwoju regionu: ekonomicznego i społecznego m.in. poprzez utworzenie nowych miejsc pracy, spadek bezrobocia.
Organem odpowiedzialnym za kontakty z inwestorami jest Biuro Promocji i Przedsiębiorczości.
W niedługim czasie w Powiecie świdnickim powołana zostanie Powiatowa Rada Przedsiębiorczości, organ opiniodawczy i doradczy, którego zadaniem będzie także tworzenie klimatu atrakcyjnego inwestycyjnie.

Atuty inwestycyjne Powiatu Świdnickiego:

 • zlokalizowany na terenie Powiatu międzynarodowy Port Lotniczy Lublin w Świdniku, obsługujący coraz więcej kierunków i pasażerów;
 • jesteśmy w samym centrum województwa lubelskiego, a jednocześnie bezpośrednio sąsiadujemy z Lublinem – miastem wojewódzkim, największym ośrodkiem akademickim Polski Wschodniej,
 • doskonałe skomunikowanie: trasy S12/17/19 – to szybkie połączenie z Warszawą, Rzeszowem, Lwowem (Ukraina);
 • dobrze rozwinięta infrastruktura i sieć dróg lokalnych,
 • intensywnie rozwijająca się branża lotnicza: zlokalizowany w powiecie świdnickim największy w Polsce producent śmigłowców Agusta Westland PLZ Świdnik S.A. oraz wiele mniejszych firm związanych z branżą lotniczą,
 • bogaty kapitał ludzki: młoda, wykwalifikowana kadra pracownicza,
 • relatywnie niskie koszty pracy, duża rezerwa siły roboczej,
 • aktywne wsparcie samorządu: w pozyskaniu inwestora, w przygotowaniu do inwestycji oraz objęcie opieką poinwestycyjną,
 • dobrze przygotowane tereny inwestycyjne oraz rozbudowana sieć usługodawców: podwykonawców, kooperantów, dostawców.
 • region czysty ekologicznie - dający możliwość realizowania projektów dotyczących ekologicznego rolnictwa, turystyki ekologicznej
 • szkoły kształcące zawodowo - otwarte na tworzenie nowych kierunków kształcenia zależnie od potrzeb pracodawców
 • urodzajne ziemie – wysoki wskaźnik bonitacji gleb.

Baza ofert inwestycyjnych dla Województwa Lubelskiego znajduje się pod adresem:
www.invest.lubelskie.pl

Charakterystyka Powiatu Świdnickiego

Liczba podmiotów gospodarki narodowej na dzień 31.10.2015 r. wynosiła 5650, co w porównaniu z analogicznym okresem roku poprzedniego oznacza wzrost o 2,65% (5504).

Trzon gospodarki powiatu stanowią następujące sektory gospodarki (dane z 31.12.2014r.):

 • rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo - 6744 osób pracujących
 • przemysł i budownictwo - 5668 osób pracujących
 • handel; naprawa pojazdów samochodowych; transport i gospodarka magazynowa; zakwaterowanie i gastronomia; informacja i komunikacja - 2228 osób pracujących
 • działalność finansowa i ubezpieczeniowa; obsługa rynku nieruchomości - 310 osób
 • pozostałe usługi - 3437 osób pracujących

Liczba podmiotów gospodarki narodowej na dzień 31.10.2015 r. wynosiła 5650, co w porównaniu z analogicznym okresem roku poprzedniego oznacza wzrost o 2,65% (5504).

Grunty rolne stanowią 82 % powierzchni powiatu, z czego 70 % to grunty orne. Na obszarze powiatu występują bardzo dobre gleby. Gleby klasy bonitacyjne I-III stanowią ponad 80 % gruntów ornych, co warunkuje rozwój produkcji roślinnej.
Lesistość powiatu jest niewielka na tle innych powiatów województwa i wynosi 11%. Spośród występujących typów siedlisk leśnych przeważa las mieszany świeży ze składem gatunkowym drzewostanu: sosna, dąb bezszypułkowy i szypułkowy, brzoza brodawkowata, lipa drobnolistna, osika i buk.