WYDZIAŁ OCHRONY ŚRODOWISKA, ROLNICTWA I LEŚNICTWA

/ochrona środowiska, gospodarka odpadami, ochrona gruntów rolnych, geologia, gospodarka wodna, ochrona zwierząt, nadzór nad lasami, rybactwo, łowiectwo/

Ochrona środowiska (emisje substancji i energii do środowiska):

 1. Pozwolenie na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza – wniosek + karta informacyjna + oświadczenie o wielkości przedsiębiorstwa (BIP)
 2. Pozwolenie zintegrowane - karta informacyjna + oświadczenie o wielkości przedsiębiorstwa (BIP)
 3. Zezwolenie na udział w handlu uprawnieniami do emisji do powietrza gazów cieplarnianych – karta informacyjna (BIP)
 4. Zgłoszenie instalacji mogącej negatywnie oddziaływać na środowisko z uwagi na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza – karta informacyjna (BIP)
 5. Zgłoszenie instalacji mogącej negatywnie oddziaływać na środowisko z uwagi na wytwarzanie pól elektromagnetycznych - karta informacyjna (BIP)

Gospodarka odpadami:

 1. Pozwolenie na wytwarzanie odpadów w związku z eksploatacją instalacji - wniosek + karta informacyjna + oświadczenie o wielkości przedsiębiorstwa (BIP).
 2. Zezwolenie na zbieranie odpadów - wniosek + karta informacyjna (BIP)
 3. Zezwolenie na transport odpadów - wniosek + karta informacyjna (BIP)
 4. Zezwolenie na przetwarzanie odpadów - wniosek + karta informacyjna (BIP)
 5. Zezwolenie na zbieranie i przetwarzanie odpadów - wniosek + karta informacyjna (BIP)
 6. Zgłoszenie do rejestru podmiotów zwolnionych z obowiązku uzyskiwania zezwoleń na prowadzenie działalności w zakresie zbierania i transportu odpadów - wniosek + karta informacyjna (BIP).

Ochrona gruntów rolnych:

 1. Zezwolenie na wyłączenie użytków rolnych z produkcji rolniczej - wniosek + karta informacyjna (BIP)
 2. Wydanie decyzji określającej osobę, termin i kierunek rekultywacji gruntów – wniosekkarta informacyjna (BIP) 
 3. Wydanie decyzji uznającej rekultywację gruntów za zakończoną – wniosek karta informacyjna (BIP)   

Ochrona przyrody:

 1. Rejestracja zwierząt należących do gatunków podlegających ograniczeniom na podstawie prawa Unii Europejskiej oraz umów międzynarodowych - wniosek + karta informacyjna (BIP)
 2. Zezwolenie na usunięcie drzewa lub krzewu rosnącego na terenie nieruchomości będących własnością gmin – z wyjątkiem nieruchomości będących w użytkowaniu wieczystym innego podmiotu wniosekkarta informacyjna (BIP)
 3. Zezwolenie na usunięcie drzew lub krzewów utrudniających widoczność sygnałów i pociągów lub eksploatację urządzeń kolejowych albo powodujących zaspy śnieżne na wniosek zarządcy infrastruktury kolejowej wniosekkarta informacyjna (BIP)

Gospodarka wodna
Pozwolenia wodnoprawne:

 1. Pozwolenie wodnoprawne na szczególne korzystanie z wód – wniosek + karta informacyjna (BIP)
 2. Pozwolenie wodnoprawne na regulację wód, zabudowę potoków górskich, kształtowanie koryt cieków naturalnych, zmianę ukształtowania terenu na gruntach przylegających do wód, mającą wpływ na warunki przepływu wody - wniosek + karta informacyjna (BIP)
 3. Pozwolenie wodnoprawne na wykonanie urządzeń wodnych - wniosek + karta informacyjna (BIP)
 4. Pozwolenie wodnoprawne na prowadzenie przez wody powierzchniowe płynące lub przez wały przeciwpowodziowe obiektów mostowych, tuneli, rurociągów, przepustów - wniosekkarta informacyjna (BIP)
 5. Pozwolenie wodnoprawne na prowadzenie przez śródlądowe drogi wodne linii energetycznych i telekomunikacyjnych - wniosekkarta informacyjna (BIP)
 6. Pozwolenie wodnoprawne na rolnicze wykorzystanie ścieków, w zakresie nieobjętym zwykłym korzystaniem z wód - wniosekkarta informacyjna (BIP)
 7. Pozwolenie wodnoprawne na gromadzenie ścieków oraz odpadów w obrębie obszarów górniczych utworzonych dla wód leczniczych - wniosekkarta informacyjna (BIP)
 8. Pozwolenie wodnoprawne na odwodnianie obiektów budowlanych oraz zakładów górniczych- wniosekkarta informacyjna (BIP)
 9. Pozwolenia wodnoprawne na wprowadzanie do wód powierzchniowych substancji hamujących rozwój glonów - wniosekkarta informacyjna (BIP)
 10. Pozwolenie wodnoprawne na rekultywację wód powierzchniowych lub podziemnych - wniosekkarta informacyjna (BIP)
 11. Pozwolenie wodnoprawne na wprowadzanie do urządzeń kanalizacyjnych, będących własnością innych podmiotów, ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego określone w przepisach wydanych na podstawie art. 45a ust. 1 - wniosekkarta informacyjna (BIP)
 12. Pozwolenie wodnoprawne na długotrwałe obniżenie poziomu zwierciadła wody podziemnej - wniosekkarta informacyjna (BIP)
 13. Pozwolenie wodnoprawne na piętrzenie wody podziemnej - wniosekkarta informacyjna (BIP)
 14. Pozwolenie wodnoprawne na gromadzenie ścieków, a także innych materiałów, prowadzenie odzysku lub unieszkodliwiania odpadów, wznoszenia obiektów budowlanych oraz wykonanie innych robót, wydobywanie kamienia, żwiru, piasku innych materiałów oraz ich składowanie na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią jeżeli wydano decyzję o których mowa w art. 40 ust. 3 i art. 88l ust. 2 - wniosekkarta informacyjna (BIP)
 15. Legalizacja urządzenia wodnego wykonanego bez wymaganego pozwolenia wodnoprawnego – wniosekkarta informacyjna (BIP)
 16. Ustalenie linii brzegu - wniosek + karta informacyjna (BIP)

Zgłoszenia wymaga:

 1. Wykonanie pomostu do 25 m długości całkowitej - wniosekkarta informacyjna (BIP)
 2. Postój na wodach płynących obiektów pływających lub statków przeznaczonych w szczególności na cele mieszkaniowe lub usługowe - wniosekkarta informacyjna (BIP)
 3. Przejście napowietrznymi liniami energetycznymi lub telekomunikacyjnymi nad wodami innymi niż śródlądowe drogi wodne, o ile ma to wpływ na kształtowanie zasobów wodnych, a także przejście tymi liniami nad wałami przeciwpowodziowymi - wniosekkarta informacyjna (BIP)
 4. Przejście liniami energetycznymi lub telekomunikacyjnymi, lub innymi urządzeniami pod wodami innymi niż śródlądowe drogi wodne - wniosekkarta informacyjna (BIP)
 5. Wykonanie kąpieliska, wyznaczenie miejsca wykorzystywanego do kąpieli (również na obszarze morza terytorialnego) - wniosekkarta informacyjna (BIP)
 6. Odwodnienie wykopów budowlanych oraz odprowadzanie wód z wykopów budowlanych - wniosekkarta informacyjna (BIP)
 7. Roboty w wodach oraz inne roboty, które mogą być przyczyną zmiany naturalnych przepływów wód, stanu wód stojących i wód podziemnych, o ile zasięg oddziaływania nie wykracza poza granice nieruchomości, na której będzie realizowane przedsięwzięcie - wniosekkarta informacyjna (BIP)
 8. Wykonanie stawów zasilanych wodami gruntowymi, o powierzchni nieprzekraczającej 500 m2 i głębokości nieprzekraczającej 2 m od powierzchni terenu, o zasięgu oddziaływania niewykraczającym poza granice terenu, którego zakład jest właścicielem - wniosekkarta informacyjna (BIP)

Rybactwo śródlądowe:

 1. Wydawanie kart wędkarskich – wniosekkarta informacyjna (BIP)
 2. Rejestrowanie sprzętu pływającego służącego do amatorskiego połowu ryb – wniosekkarta informacyjna (BIP)
 3. Wydawanie karty łowiectwa podwodnego – wniosekkarta informacyjna (BIP)

Geologia:

 1. Zatwierdzenie projektu robót geologicznych - wniosekkarta informacyjna (BIP)
 2. Zgłoszenie projektu robót geologicznych wykonywanych w celu wykorzystania ciepła Ziemi - wniosek + karta informacyjna (BIP)
 3. Zatwierdzenie dokumentacji geologiczno – inżynierskiej - wniosekkarta informacyjna (BIP)
 4. Zatwierdzenie dokumentacji hydrogeologicznej - wniosekkarta informacyjna (BIP)
 5. Zatwierdzenie dokumentacje złóż kopalin - wniosekkarta informacyjna (BIP)
 6. Koncesja na wydobywanie kopalin pospolitych na obszarze nie przekraczającym 2 ha i rocznym wydobyciu nie przekraczającym 20 000 m3 - wniosekkarta informacyjna (BIP)
 7. Przeniesienie koncesji na rzecz innego podmiotu - wniosekkarta informacyjna (BIP)
 8. Przyjmowanie informacji dot. opłat eksploatacyjnych za wydobytą kopalinę- wniosek + karta informacyjna (BIP)
 9. Wygaszenie koncesji - wniosekkarta informacyjna (BIP)

Nadzór nad lasami.

 1. Świadectwo legalności pozyskania drewna - wniosekkarta informacyjna (BIP)
 2. Zezwolenie na zmianę lasu na użytek rolny- wniosekkarta informacyjna (BIP)
 3. Zezwolenie na pozyskanie drewna niezgodnie z planem urządzania lasu- wniosekkarta informacyjna (BIP)
 4. Zezwolenie na odłów lub odstrzał redukcyjny zwierzyny w przypadku zagrożenia funkcjonowania obiektów produkcyjnych i użyteczności publicznej - karta informacyjna (BIP)
 5. Zezwolenie na posiadanie i hodowanie lub utrzymywanie chartów rasowych lub ich mieszańców- wniosekkarta informacyjna (BIP)

Program usuwania azbestu dla terenu Powiatu Świdnickiego:

 1. „Program usuwania wyrobów zawierających azbest dla terenu powiatu świdnickiego” - Uchwała Nr XIV/84/08 Rady Powiatu w Świdniku z dnia 29 stycznia 2008 r. (BIP)
 2. „Regulamin określający zasady realizacji zadania polegającego na usuwaniu wyrobów zawierających azbest z nieruchomości położonych na terenie powiatu świdnickiego” (Załącznik do Uchwały Zarządu Powiatu w Świdniku Nr 175/46/17 z dnia 13 grudnia 2017 r.) – BIP

Wnioski wraz z załącznikami:

 1. wniosek o usunięcie (demontaż + odbiór) wyrobów zawierających azbest - załącznik nr 1 (BIP)
 2. wniosek o usunięcie (odbiór) odpadów zawierających azbest - załącznik nr 2 (BIP)
 3. załącznik do wniosku nr 3 (BIP)
 4. załącznik do wniosku nr 4 (BIP)
 5. załącznik do wniosku nr 5 (BIP)
 6. załącznik do wniosku - oświadczenie od wykonawcy (BIP)