1. Jak długo trwa wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę?

Zgodnie z 35 ust. 6 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U z 2013 r. poz. 1409 z późn. zm.) organ od dnia złożenia wniosku ma 65 dni na wydanie decyzji o pozwolenie na budowę. Organ sprawdza kompletność wniosku pod względem formalnym i merytorycznym. W przypadku braków formalnych wzywa Inwestora do uzupełnienia dokumentów (na podstawie art. 64 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego - Dz. U. z 2013 r. poz. 267 oraz art. 33 ust. 2 ustawy Prawo budowlane), a w przypadku braków merytorycznych postanowieniem nakłada obowiązek uzupełniania nieprawidłowości występujących w projekcie budowlanym (na podstawie art. 35 ust. 3 - Prawo budowlane oraz art. 123 - Kodeks postępowania administracyjnego). W praktyce, przy nieskomplikowanych sprawach, organ w ciągu miesiąca zawiadamia Inwestora o rozstrzygnięciu sprawy.

2. Kiedy można rozpocząć budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego realizowanego na zgłoszenie?

Do wykonywania robót budowlanych można przystąpić, jeżeli organ nie wniósł sprzeciwu w terminie 30 dni od dnia doręczenia zgłoszenia organowi. Organ w razie konieczności uzupełnienia zgłoszenia nakłada na zgłaszającego obowiązek uzupełnienia brakujących dokumentów, a w przypadku ich nieuzupełnienia - wnosi sprzeciw w drodze decyzji. Nałożenie ww. obowiązku przerywa bieg terminu. W przypadku gdy organ nie wniósł sprzeciwu, projekt budowlany budynku mieszkalnego jednorodzinnego podlega ostemplowaniu. Organ dokonuje ostemplowania niezwłocznie po upływie 30 dniowego terminu na wniesienie sprzeciwu.

 

3. Kiedy można rozpocząć budowę budynku gospodarczego realizowanego na zgłoszenie?

Do wykonywania robót budowlanych można przystąpić, jeżeli organ nie wniósł sprzeciwu w terminie 30 dni od dnia doręczenia zgłoszenia organowi.

4. Jakie dokumenty należy złożyć w celu zgłoszenia rozbiórki obiektu budowlanego?

- wypełniony wniosek zgłoszenia rozbiórki obiektów budowlanych nie wymagających pozwolenia na rozbiórkę, 
- opis określający rodzaj, zakres i sposób wykonania robót rozbiórkowych, kopia mapy sytuacyjno-wysokościowej z zasobów Powiatu Świdnickiego ze wskazanym budynkiem lub budowlą przeznaczoną do rozbiórki.

5. Co należy zrobić przed uzyskaniem pozwolenia na budowę?

 1. Należy sprawdzić czy miejscowość, w której zamierzasz budować dom posiada miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu.
 2. Udaj się do Urzędu Gminy i złóż wniosek o: - wydanie decyzji o warunkach zabudowy LUB - aktualny wypis z planu zagospodarowania przestrzennego.
 3. Jeżeli masz wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub decyzję o warunkach zabudowy, zwróć się do geodety, który sporządzi dla Twojej działki mapkę sytuacyjno – wysokościową w skali 1:500, przeznaczoną do celów projektowych.
 4. Zamów projekt w biurze projektów lub udaj się do architekta z odpowiednimi uprawnieniami, który wykona dla Ciebie adaptację projektu lub indywidualny projekt.
 5. Architekt wykona projekt zagospodarowania działki na mapie sytuacyjno – wysokościowej oraz dostosuje projekt architektoniczno – budowlany: 
  - do warunków Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego lub Warunków Zabudowy,
  - do warunków istniejących na danym terenie: dostosuje fundamenty budynku do warunków gruntowo – wodnych (jeśli są wymagane należy wykonać badania geologiczne), zaprojektuje trasy przyłączy mediów, zaprojektuje wjazd na działkę oraz uzgodni go we właściwym urzędzie (jeśli jest taki wymóg).
 6. W przypadku wykonania adaptacji projektu cała dokumentacja staje się Projektem Budowlanym. Architekt adaptujący lub wykonujący projekt ponosi odpowiedzialność za zakres i poprawność oraz zgodność z obowiązującymi normami i przepisami Prawa budowlanego.
 7. Wymagane dokumenty potrzebne do wydania pozwolenia na budowę:
  - wniosek o pozwolenie na budowę i oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane (druk i wzór dostępny w Referacie Budownictwa Starostwa Powiatowego lub stronie internetowej www.spswidnik.bip.lubelskie.pl),
  - 4 egz. projektu budowlanego z uzgodnieniami (np. decyzje, opinie)
  - decyzja o warunkach zabudowy,
  - decyzja o wyłączeniu gruntów z produkcji rolnej wydawana przez Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa lub zaświadczenie o zwolnieniu z wyłączenia.
 8. Złóż wniosek o pozwolenie na budowę w Kancelarii Starostwa Powiatowego\Punkcie Obsługi Klienta w Piaskach. Urząd wyda decyzję w terminie do 65 dni.
 9. W Starostwie Powiatowym wydawany jest odpłatnie Dziennik Budowy, który stanowi urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w toku wykonywania robót.
 10. Jeżeli masz już pozwolenie na budowę zawiadom Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego (Al. Lot. Polskich 1 w Świdniku) o zamiarze rozpoczęcia robót budowlanych

TERAZ MOŻESZ ROZPOCZĄĆ BUDOWĘ

Wnioski dotyczące zgłoszenia zakończenia budowy i przystąpienia do użytkowania obiektu budowlanego należy składać do Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego (Al. Lot. Polskich 1 w Świdniku).

 

6. Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego – pozwolenie na budowę czy zgłoszenie?


Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego - wymagania

Pozwolenie na budowę

Zgłoszenie
 1. budowa budynków jednorodzinnych szeregowych i bliźniaczych,
 2. budowa wolno stojących budynków jednorodzinnych, których obszar oddziaływania nie mieści się w całości na działce stanowiącej teren inwestycji.
 1. budowa, przebudowa, rozbudowa, nadbudowa wolno stojących budynków mieszkalnych jednorodzinnych, których obszar oddziaływania zmieści się w całości na działce lub działkach, na których zostały zaprojektowane.
  Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego – procedura
Pozwolenie na budowę Zgłoszenie
 
 1. złożenie w starostwie wniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę wraz z czterema egzemplarzami projektu, wymaganymi uzgodnieniami oraz oświadczeniem o dysponowaniu nieruchomością na cele budowlane, 

 2. sprawdzenie kompletności pod względem formalnym i merytorycznym złożonych dokumentów i ewentualne wezwanie do uzupełnienia braków,

 3. ustalenie przez urząd stron postępowania, wysłanie zawiadomienia do stron o wszczęciu postępowania,

 4. wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę w ciągu 65 dni od dnia złożenia wniosku i doręczenie jej stronom,
  ewentualne wniesienie odwołania w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji,

 5. zawiadomienie o terminie rozpoczęcia budowy powiatowego inspektora nadzoru budowlanego, 

 6. zawiadomienie o zakończeniu budowy powiatowego inspektora nadzoru budowlanego,
   
 7.  przystąpienie do użytkowania, jeśli organ nie wniósł sprzeciwu w ciągu 14 dni od otrzymania zawiadomienia.
 
 1. złożenie w starostwie zgłoszenia wraz z czterema egzemplarzami projektu, wymaganymi uzgodnieniami oraz oświadczeniem o dysponowaniu nieruchomością na cele budowlane,

 2. sprawdzenie kompletności pod względem formalnym i merytorycznym złożonych dokumentów i ewentualne wezwanie do uzupełnienia braków,

 3. zamieszczenie informacji o dokonanym zgłoszeniu w biuletynie informacji publicznej w ciągu trzech dni od zgłoszenia,

 4. milcząca zgoda organu, ostemplowanie projektów budowlanych po upływie 30 dniowego terminu na wniesienie sprzeciwu, 

 5. zamieszczenie w biuletynie informacji publicznej informacji o braku wniesienia sprzeciwu (po upływie 30 dniowego terminu na wniesienie sprzeciwu) w ciągu trzech dni od zaistnienia zdarzenia,

 6. zawiadomienie o terminie rozpoczęcia budowy powiatowego inspektora nadzoru budowlanego,

 7. zawiadomienie o zakończeniu budowy powiatowego inspektora nadzoru budowlanego,
   
 8. przystąpienie do użytkowania, jeśli organ nie wniósł sprzeciwu w ciągu 14 dni od otrzymania zawiadomienia.

 

7. Jakie dokumenty należy dołączyć do wniosku o wydanie wypisu z rejestru gruntów zawierającego dane osobowe?

W przypadku gdy wnioskodawcą jest osoba ujawniona w ewidencji gruntów i budynków – wystarczy złożyć jedynie wniosek.
W pozostałych przypadkach:
- do wniosku należy dołączyć dokument (oryginał lub kopię dokumentu z oryginałem do wglądu) wskazujący na interes prawny wnioskodawcy do uzyskania takiego dokumentu np. poprzez:
- akt notarialny, orzeczenie sądu o nabyciu nieruchomości, orzeczenie sądu o nabyciu spadku po osobie ujawnionej w operacie ewidencyjnym, itp.;
- zaświadczenie ze spółdzielni mieszkaniowej o własności lokalu;
- pełnomocnictwo udzielone przez podmiot ujawniony w ewidencji gruntów i budynków co do działki objętej wnioskiem;
- bądź wskazać na przepis prawa materialnego zobowiązujący organ ewidencyjny do wydania wnioskowanych dokumentów lub uprawniający Wnioskodawcę do ich otrzymania.

8. Zgłaszanie zmiany danych przez właściciela

1. Właściciele i władający zgłaszają zmiany danych objętych ewidencją gruntów i budynków, w terminie 30 dni licząc od dnia powstania tych zmian i dostarczają stosowne dokumenty (oryginały lub wypisy/odpisy dokumentów), będące podstawą zgłaszanych zmian (art.22 ust.2 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne). Obowiązek zgłaszania zmian nie dotyczy zmian wynikających z dokumentów takich dokumentów jak: akty notarialne, prawomocne orzeczenia sądu, ostateczne decyzje administracyjne, odpisy z ksiąg wieczystych, odpisy dokumentacji architektoniczno-budowlanej przechowywanej przez organy administracji, dokumentacja geodezyjna i kartograficzną przyjęta do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego zawierająca wykazy zmian danych ewidencyjnych oraz z aktów normatywnych i  wynikających z publicznych ewidencji i rejestrów.
2. Jeżeli uzyskanie danych niezbędnych do aktualizacji bazy danych ewidencji gruntów i budynków nie jest możliwe w inny sposób, starosta może, w drodze decyzji administracyjnej, nałożyć na właścicieli/władających, obowiązek:
1) opracowania dokumentacji geodezyjnej niezbędnej do aktualizacji bazy danych ewidencji gruntów i budynków, w przypadku ustalenia, że stan rzeczywisty nieruchomości jest inny niż ujawniony w tej bazie danych, a różnica ta jest skutkiem robót budowlanych, o których mowa w art. 3 pkt 7 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 oraz z 2014 r. poz. 40, 768 i 822);
2) udostępnienia dokumentacji budowy lub dokumentacji powykonawczej, o której mowa w art. 3 pkt 13 i 14 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane, jeżeli jest to niezbędne do ujawnienia w bazie danych ewidencji gruntów i budynków danych dotyczących budynku lub działki;
3) udzielenia informacji o sposobie użytkowania budynków i lokali.
3. W przypadku uchylania się obowiązanych podmiotów od wykonania nałożonego decyzją administracyjną obowiązku opracowania dokumentacji geodezyjnej niezbędnej do aktualizacji bazy danych ewidencji gruntów i budynków, następuje egzekucja tego obowiązku w drodze wykonania zastępczego w trybie przepisów ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2012 r. poz. 1015, z późn. zm.).

9. Na jakiej podstawie (artykuł) do wprowadzenia zmian w ewidencji gruntów potrzebne są oryginały dokumentów lub kopia poświadczona?

Dokumenty będące podstawą zmian w ewidencji gruntów i budynków zostały określone w art. 22 ust. 2, 3 i 4 w art. 23  ustawy z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U z 2010r. Nr 193 poz. 1287 z późn. zm) oraz w § 12, § 35 – §37, § 46 ust. 1 oraz w § 71 Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz.U. z 2001r. Nr 38, poz. 454 ze zm.). W powołanych przepisach jest mowa o dokumentach bądź o wypisach i odpisach tych dokumentów. Do poświadczania za zgodność odpisu, wyciągu lub kopii z okazanym dokumentem jest upoważniony notariusz na podstawie art. 96 ustawy z dnia 14 lutego 1991r. Prawo o notariacie (tekst jednolity: Dz. U. z 2014r. poz. 164 z późn. zm.).
Prawo takie posiada również konsul na podstawie art. 19 ustawy z dnia 13 lutego 1984r. o funkcjach konsulów Rzeczypospolitej Polskiej (tekst jednolity: Dz. U. z 2002r. Nr 215, poz. 1823 z późn. zm.).

10. Co to jest geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza?

Budynki i obiekty budowlane wymagające pozwolenia na budowę oraz wszystkie urządzenia podziemne (np. przyłącza: elektroenergetyczne, wodociągowe, kanalizacyjne, gazowe, cieplne i telekomunikacyjne) po ich wybudowaniu, a przed oddaniem do użytkowania wymagają wykonania geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. Inwentaryzacja ta ma zazwyczaj postać mapy z uwidocznionymi nowo wybudowanymi budynkami lub obiektami budowlanymi. W przypadku inwentaryzacji urządzeń podziemnych na inwentaryzacji znajduje się również informacja o zgodności z uzgodnionym wcześniej projektem ZUD.

11. Co to jest mapa do celów projektowych?

Mapa do celów projektowych (inaczej mapa do projektu), to dokument niezbędny przy projektowaniu wszystkich budynków lub obiektów budowlanych wymagających uzyskania pozwolenia na budowę. Mapę do celów projektowych wykonuje uprawniony geodeta, który na podstawie przeprowadzonej wizji lokalnej oraz pomiarów w terenie nanosi aktualny stan zagospodarowania działki z uwzględnieniem wszystkich istniejących elementów naziemnych (np. budynki, wiaty, ogrodzenia, krawężniki, skarpy, studnie, słupy, drzewa i wiele innych) a także elementów sieci podziemnego uzbrojenia terenu.

12. Jakie gminy (jednostki ewidencyjne) objęte są ewidencją gruntów i budynków Starostwa Powiatowego w Świdniku?

Ewidencja gruntów i budynków Starostwa Powiatowego w Świdniku obejmuje:

1. Miasto i gminę Świdnik;
2. Miasto i gminę Piaski;
3. Gminę Mełgiew;
4. Gminę Rybczewice;
5. Gminę Trawniki.

13. Co należy zrobić, aby uzyskać wypis z rejestru gruntów/ budynków / lokali?

Aby uzyskać wypis z rejestru gruntów/ budynków/ lokali należy złożyć poprawnie wypełniony wniosek (aktualne wnioski dostępne są w siedzibie Starostwa lub na stronie internetowej).

W związku z ochroną danych osobowych, o wypis z rejestru gruntów/ budynków/ lokali ubiegać się może podmiot ujawniony w ewidencji jako właściciel lub władający nieruchomością.
W przypadku, gdy wniosek dotyczy nieruchomości nie będącej własnością wnioskodawcy należy:
- wskazać interes prawny związany z  dostępem do danych identyfikujących właściciela lub władającego nieruchomością objętą wnioskiem. W takim przypadku do wniosku należy dołączyć dokument (oryginał lub kopię dokumentu z oryginałem do wglądu) potwierdzający wskazany interes prawny np.: akt notarialny, orzeczenie sądu o nabyciu nieruchomości, orzeczenie sądu o nabyciu spadku, zaświadczenie ze spółdzielni mieszkaniowej o własności lokalu, pełnomocnictwo/ upoważnienie udzielone przez podmiot ujawniony w ewidencji gruntów i budynków, itp.;
- wskazać na konkretny przepis prawa materialnego uprawniający wnioskodawcę do otrzymania wnioskowanych dokumentów  lub zobowiązujący organ ewidencyjny do  ich wydania.

Przed uzyskaniem dokumentów wnioskodawca zobowiązany jest uiścić opłatę za powyższe, zgodnie z art. 40d ust. 3 ustawy z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne.

14. Co należy zrobić, aby uzyskać mapę ewidencji gruntów i budynków lub mapę zasadniczą?

Aby uzyskać mapę ewidencji gruntów i budynków lub mapę zasadniczą należy złożyć poprawnie wypełniony wniosek (aktualne wnioski dostępne są w siedzibie Starostwa lub na stronie internetowej).

Przed uzyskaniem dokumentów wnioskodawca zobowiązany jest uiścić opłatę za powyższe, zgodnie z art. 40d ust. 3 ustawy z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne.

15. Co należy zrobić, aby zmienić dane w operacie ewidencji gruntów i budynków?

Aby dokonać zmiany danych podmiot, który widnieje w ewidencji gruntów i budynków, powinien złożyć poprawnie wypełniony wniosek w sprawie wprowadzenia zmiany do operatu ewidencji gruntów i budynków (aktualne wnioski dostępne są w siedzibie Starostwa lub na stronie internetowej). Do wniosku należy dołączyć dokumenty będące podstawą zgłaszanych zmian, powinny to być oryginały lub wypisy/odpisy dokumentów.

Zgodnie z art.22 ust.2 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne, właściciele i władający nieruchomością zgłaszają zmianę danych objętych ewidencją gruntów i budynków, w terminie 30 dni licząc od dnia powstania tych zmian.
Obowiązek ten nie dotyczy zmian danych objętych ewidencją gruntów i budynków, wynikających z aktów normatywnych, prawomocnych orzeczeń sądowych, decyzji administracyjnych, aktów notarialnych, materiałów zasobu, wpisów w innych rejestrach publicznych oraz dokumentacji architektoniczno­­­‑budowlanej przechowywanej przez organy administracji architektoniczno­­­‑budowlanej.