1. realizowanie zadań związanych ze sprawowaniem nadzoru urbanistyczno-budowlanego w zakresie zgodności zagospodarowania terenu z ustaleniami wynikającymi z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz wymaganiami ochrony środowiska,
 2. realizowanie zadań związanych ze sprawowaniem nadzoru techniczno-budowlanego w zakresie zapewnienia warunków bezpieczeństwa ludzi i mienia w projektach i przy wykonywaniu robót budowlanych,
 3. wykonywanie zadań związanych ze sprawowaniem nadzoru i kontroli w zakresie:
 • zgodności rozwiązań architektoniczno-budowlanych z przepisami techniczno- budowlanymi, obowiązującymi Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy technicznej
 • właściwego wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie,
 • wprowadzania do obrotu i stosowania wyrobów budowlanych dopuszczonych do stosowania w budownictwie.
 1. prowadzenie ujednoliconej ewidencji rozpoczynanych i oddawanych do użytkowania obiektów budowlanych,
 2. kontrolowanie posiadania przez osoby wykonujące samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, uprawnień do pełnienia tych funkcji,
 3. prowadzenie spraw związanych z udzielaniem bądź odmową zgody na odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych,
 4. przygotowanie decyzji o obowiązku ustanowienia inspektora nadzoru inwestorskiego oraz zapewnienia nadzoru autorskiego,
 5. przygotowanie pozwoleń na budowę,
 6. przyjmowanie zgłoszeń o zamiarze budowy oraz wykonywania robót budowlanych nie objętych obowiązkiem uzyskania pozwolenia na budowę,
 7. zgłaszanie sprzeciwu w sprawie budowy oraz wykonywania robót i nakładanie obowiązku uzyskania pozwolenia na budowę,
 8. przyjmowanie zgłoszenia o rozbiórce nie objętej obowiązkiem uzyskania pozwolenia,
 9. nakładanie obowiązku uzyskania pozwolenia na rozbiórkę,
 10. nakładanie obowiązku usunięcia nieprawidłowości w projekcie budowlanym i zatwierdzania projektu budowlanego,
 11. stwierdzenie wygaśnięcia decyzji o pozwoleniu na budowę,
 12. przygotowanie decyzji o przenoszeniu pozwolenia na budowę na rzecz innej osoby,
 13. prowadzenie rejestru o pozwolenie na budowę i przechowywanie dokumentów objętych pozwoleniem na budowę,
 14. nakładanie obowiązku geodezyjnego wyznaczania w terenie i wykonywania geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej w stosunku do obiektów wymagających zgłoszenia,
 15. rozstrzyganie o niezbędności wejścia do budynku, lokalu lub nieruchomości oraz warunków korzystania z tego budynku, lokalu lub nieruchomości,
 16. przyjmowanie zgłoszeń o zamiarze przystąpienia do użytkowania obiektu budowlanego,zgłaszanie sprzeciwu oraz wydawanie pozwolenia na użytkowanie,
 17. przygotowanie pozwoleń na zmianę sposobu użytkowania obiektu budowlanego,
 18. przygotowywanie decyzji o nakazie przywrócenia poprzedniego sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części,
 19. uzgadnianie rozwiązań projektowych obiektów usytuowanych na terenach zamkniętych w zakresie
 • linii zabudowy oraz elewacji obiektów budowlanych projektowanych od strony dróg, ulic, placów i innych miejsc publicznych,
 • przebiegu i charakterystyki technicznej dróg, linii komunikacyjnych oraz sieci uzbrojenia terenu, wprowadzonych poza granicę terenu zamkniętego, a także podłączeń tych obiektów do sieci użytku publicznego.
 1. przygotowanie pozwoleń na budowę składowisk odpadów,
 2. prowadzenie analiz i studiów z zakresu zagospodarowania przestrzennego, odnoszących się do obszaru powiatu i zagadnień jego rozwoju,
 3. opiniowanie projektów planów zagospodarowania przestrzennego województwa, potwierdzanie spełnienia wymagań samodzielnego lokalu mieszkalnego dla celów ustanowienia odrębnej własności lokali,
 4. potwierdzenie powierzchni użytkowej i wyposażenia technicznego domu jednorodzinnego dla celów dodatku mieszkaniowego,
 5. poświadczenie oświadczeń zamawiającego wykonanie robót dotyczących infrastruktury towarzyszącej budownictwu mieszkaniowemu dla celów podatku od towaru i usług.