F.A.Q.

 1. Jakie dokumenty ewidencyjne musi prowadzić podmiot gospodarujący odpadami?

Posiadacz odpadów jest obowiązany do prowadzenia ewidencji odpadów oraz sprawozdawczości w tym zakresie. Według art. 66 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21 – ze zm.), posiadacz odpadów jest obowiązany do prowadzenia na bieżąco ich ilościowej i jakościowej ewidencji zgodnie z katalogiem odpadów. Ewidencję odpadów prowadzi się z zastosowaniem karty ewidencji odpadów i karty przekazania odpadów. Wzory tych dokumentów określa rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów (Dz. U. z 2014 r., poz. 1973 – ze zm.). Dokumenty ewidencyjne przechowuje się i udostępnia na żądanie uprawnionych organów przez okres 5 lat. Wytwórca odpadów zobowiązany do prowadzenia ewidencji, ma też obowiązek sporządzania rocznego sprawozdania o wytwarzanych odpadach i o gospodarowaniu odpadami (art. 75 ust.1 pkt. 1) i przekazania go w terminie do 15 marca za poprzedni rok kalendarzowy, do marszałka województwa właściwego, ze względu na miejsce wytworzenia odpadu (art. 76 ust. 1).
Prowadzący wyłącznie usługę transportu odpadów, jest obowiązany na podst. art. 71 pkt. 2
ww. ustawy o odpadach do prowadzenia uproszczonej ewidencji odpadów z zastosowaniem jedynie karty przekazania odpadów. Wzór tego dokumentu określa ww. rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów.

 1. Jakie pozwolenia powinien uzyskać podmiot gospodarujący odpadami?

W dniu 14 grudnia 2012 r. Sejm uchwalił nową ustawę o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21 – ze zm.), która wdrożyła do prawa polskiego zapisy zawarte w unijnej dyrektywie odpadowej nr 2008/98 WE
oraz w innych dyrektywach i zastąpiła dotychczas obowiązującą ustawę o odpadach z dnia 27 kwietnia 2001 r. (Dz. U. z 2007 r. Nr. 39, poz. 251 - ze zm.). Wejście w życie tej ustawy całkowicie zmieniło wymogi co do uzyskiwania decyzji w zakresie gospodarowania odpadami przez przedsiębiorców.

Obecnie, przedsiębiorcy gospodarujący odpadami zostali zobowiązani do uzyskania następujących decyzji:

 • zezwolenia na zbieranie odpadów,
 • zezwolenia na przetwarzanie odpadów,
 • pozwolenia na wytwarzanie odpadów.

Pomimo tego, że nowa ustawa zniosła obowiązek uzyskania zezwolenia na transport odpadów, podmioty transportujące odpady, do czasu utworzenia rejestru prowadzonego przez marszałka województwa, nadal zobowiązane są do uzyskania tego zezwolenia lub wpisu do rejestru prowadzonego przez starostę na podstawie przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach.

Jednocześnie straciły ważność z dniem wejścia w życie nowej ustawy tj. z dniem 23 stycznia 2013 r.:

 • informacje o wytworzonych odpadach i o sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami
 • decyzje zatwierdzające program gospodarki odpadami niebezpiecznymi
 • decyzje zatwierdzające program gospodarki odpadami, wydane na podstawie dotychczasowych przepisów o odpadach

Ważność zachowują natomiast:

 • pozwolenia na wytwarzanie odpadów – zachowują ważność na czas , na jaki zostały wydane,
 • zezwolenia na zbieranie odpadów – zachowały ważność na czas na jaki zostały wydane, jednak nie dłużej niż do 23 stycznia 2016 r.,
 • zezwolenia na unieszkodliwianie lub odzysk odpadów (stały się zezwoleniami na przetwarzanie odpadów) – zachowują ważność na czas na jaki zostały wydane, jednak nie dłużej niż do 23 stycznia 2016 r.,
 • decyzje w zakresie gospodarowania odpadami, w których zostało uwzględnione zbieranie, odzysk lub unieszkodliwianie odpadów – zachowują ważność w tym zakresie na czas na jaki zostały wydane, jednak nie dłużej niż do 23 stycznia 2016 r.,
 • pozwolenia zintegrowane obejmujące wytwarzanie i gospodarowanie odpadami – zachowują ważność na czas, na jaki zostały wydane,
 • zezwolenia na transport odpadów - zachowują ważność na czas na jaki zostały wydane, jednak nie dłużej niż do czasu upływu terminu do złożenia wpisu do rejestru prowadzonego przez marszałka województwa, który będzie utworzony najpóźniej do dnia 24 stycznia 2018 r.
 1. Które grunty rolne podlegają obowiązkowi uzyskania zezwolenia na wyłączenia z produkcji rolniczej?

Obowiązek uzyskania zezwolenia na wyłączenie z produkcji rolniczej dotyczy gruntów:

 • określonych w ewidencji gruntów jako użytki rolne;
 • klasy I, II, III, IIIa, IIIb pochodzenia mineralnego i organicznego;
 • klasy IV, IVa, IVb, V i VI pochodzenia organicznego;
 • pod stawami rybnymi i innymi zbiornikami wodnymi, służącymi wyłącznie dla potrzeb rolnictwa;
 • pod wchodzącymi w skład gospodarstw rolnych budynkami mieszkalnymi oraz innymi budynkami i urządzeniami służącymi wyłącznie produkcji rolniczej oraz przetwórstwu rolno-spożywczemu;
 • pod budynkami i urządzeniami służącymi bezpośrednio do produkcji rolniczej uznanej za dział specjalny, stosownie do przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych i podatku dochodowym od osób prawnych;
 • pod parkami wiejskimi oraz pod zadrzewieniami i zakrzewieniami śródpolnymi, w tym również pod pasami przeciwwietrznymi i urządzeniami przeciwerozyjnymi;
 • pod rodzinnymi ogrodami działkowymi i ogrodami botanicznymi;
 • pod urządzeniami: melioracji wodnych, przeciwpowodziowych i przeciwpożarowych, zaopatrzenia rolnictwa w wodę, kanalizacji oraz utylizacji ścieków i odpadów dla potrzeb rolnictwa i mieszkańców wsi;
 • zrekultywowanych dla potrzeb rolnictwa;
 • torfowisk i oczek wodnych;
 • pod drogami dojazdowymi do gruntów rolnych.

Uzyskanie zezwolenia na wyłączenie gruntów z produkcji rolniczej powinno nastąpić przed uzyskaniem pozwolenia na budowę, a w przypadku braku obowiązku uzyskania tego pozwolenia przed rozpoczęciem innego niż rolnicze użytkowanie gruntów.

 1. Jakie dokumenty trzeba załączyć do wniosku o wydanie karty wędkarskiej?

Karta wędkarska jest dokumentem urzędowym uprawniającym do amatorskiego połowu ryb. Czynnością warunkującą nabycie prawa do amatorskiego połowu ryb jest wydanie karty wędkarskiej przez właściwy organ administracji publicznej. Zgodnie z art. 7 ust. 5 ustawy z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 652) kartę wędkarską wydaje starosta.
Postępowanie w sprawie wydania karty wędkarskiej wszczyna osoba zainteresowana jej wydaniem, składając skierowany do właściwego starosty wniosek wraz z zaświadczeniem
o złożeniu egzaminu ze znajomości zasad i warunków ochrony i połowu ryb przed komisją egzaminacyjną, aktualna fotografię i dowodem uiszczenia opłaty za kartę wędkarską
w wysokości 10 zł. Z obowiązku składania egzaminu są zwolnione osoby posiadające średnie lub wyższe wykształcenie z zakresu rybactwa.

 1. Czy można wydobywać kopaliny pospolite bez koncesji ?

Bez koncesji można wydobywać piaski i żwiry, przeznaczone dla zaspokojenia potrzeb własnych osób fizycznych, z nieruchomości stanowiących przedmiot ich prawa własności, jeżeli wydobycie:

 • będzie wykonywane bez użycia środków strzałowych;
 • nie będzie większe niż 10 m3 w roku kalendarzowym;
 • nie naruszy przeznaczenia nieruchomości.

Ten kto zamierza podjąć wydobywanie, jest obowiązany z 7 – dniowym wyprzedzeniem na piśmie zawiadomić o tym starostę, określając lokalizację zamierzonych robót oraz zamierzony czas ich wykonywania.