Powiatowy Rzecznik Konsumentów

Powiatowy Rzecznik Konsumentów - Miłosz Grabowski
Przyjęcia interesantów w Starostwie Powiatowym w Świdniku, ul. Niepodległości 13, II piętro, pokój nr 56A
w poniedziałki - w godz. 12:00 - 17:30
we wtorki, środy, czwartki, piątki - w godz. 10:00 - 15:30
Porady telefoniczne: tel. (81) 468 70 65 , fax 81 468 71 12

Wypełnij wniosek o udzielenie porady konsumenckiej, do pobrania TUTAJ.

Kontakt e-mail z Rzecznikiem


email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Powiatowy Rzecznik Konsumentów w Świdniku informuje, że udziela odpowiedzi na korespondencję otrzymywaną pocztą elektroniczną, tylko wtedy, jeżeli spełnia ona wymogi określone w art. 63 § 1 i 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego /t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 267 z późn. zm./. Podania (żądania, wyjaśnienia, odwołania, zażalenia) mogą być wnoszone pisemnie, telegraficznie, za pomocą m. in. poczty elektronicznej. Podanie powinno zawierać co najmniej wskazanie osoby, od której pochodzi, jej adres i żądanie oraz czynić zadość innym wymaganiom ustalonym w przepisach szczególnych.
Informacje od Konsumenta umożliwią wprowadzenia danych do systemu teleinformatycznego Starostwa Powiatowego.

Zadania Rzecznika

Do zadań rzecznika konsumentów należy: (1)
1) zapewnienie bezpłatnego poradnictwa konsumenckiego i informacji prawnej w zakresie ochrony interesów konsumentów;

2) składanie wniosków w sprawie stanowienia i zmiany przepisów prawa miejscowego w zakresie ochrony interesów konsumentów;

3) występowanie do przedsiębiorców w sprawach ochrony praw i interesów konsumentów;

4) współdziałanie z właściwymi miejscowo delegaturami Urzędu, organami Inspekcji Handlowej oraz organizacjami konsumenckimi;

5) wykonywanie innych zadań określonych w ustawie lub w przepisach odrębnych.

2. Rzecznik konsumentów może w szczególności wytaczać powództwa na rzecz konsumentów oraz wstępować, za ich zgodą, do toczącego się postępowania w sprawach o ochronę interesów konsumentów.

3. Rzecznik konsumentów w sprawach o wykroczenia na szkodę konsumentów jest oskarżycielem publicznym w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 24 sierpnia 2001 r. - Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia (Dz. U. z 2013 r., poz. 395, z późn. zm.).

4. Przedsiębiorca, do którego zwrócił się rzecznik konsumentów, działając na podstawie ust. 1 pkt 3, jest obowiązany udzielić rzecznikowi wyjaśnień i informacji będących przedmiotem wystąpienia oraz ustosunkować się do uwag i opinii rzecznika.

5. Do rzecznika konsumentów stosuje się odpowiednio przepis art. 63 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego.

(1) art. 42 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (t. j. Dz. U. 2015. 184 z późn. zm.).

Przydatne strony

Informacja i pomoc dla konsumentów:
Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów - www.uokik.gov.pl
Federacja Konsumentów - www.federacja-konsumentow.org.pl
Stowarzyszenie Konsumentów Polskich - www.konsumenci.org
Europejskie Centrum Konsumenckie - www.konsument.gov.pl
Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Lublinie - www.ihlublin.pl
Urząd Komunikacji Elektronicznej - www.uke.gov.pl
Arbiter bankowy - www.zbp.pl
Z dniem 11. 10. 2015 Rzecznik Ubezpieczonych - www.rzu.gov.pl przekształcił się w: Rzecznika Finansowego – www.rf.gov.pl
Spółdzielczy Arbitraż Konsumencki - www.skok.pl
Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich - www.rpo.gov.pl
Urząd Regulacji Energetyki - www.ure.gov.pl

Prawa Konsumenta - zmiana ustawy z 25.12.2014

SZANOWNI KONSUMENCI

W dniu 25 grudnia 2014 r. weszła w życie ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta ogłoszona w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 czerwca 2014 r., pod pozycją 827, z późn. zm.

Ustawa o prawach konsumenta wdraża do polskiego porządku przepisy Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie praw konsumenta, które będą obowiązywać we wszystkich krajach Unii Europejskiej.

Prawakonsumenta.uokik.gov.pl - to adres specjalnej strony internetowej opracowanej przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, która przybliża przepisy ustawy o prawach konsumenta. W akcji edukacyjnej bierze udział 14 instytucji, które informują o nowych przepisach.

Z tej strony można pobierać gotowe formularze dotyczące m. in.: obniżenia ceny, zwrotu towaru, odstąpienia od umowy zawartej na odległość, które ułatwią konsumentom korzystanie z ich praw, a przedsiębiorcom - wywiązanie się z obowiązków.

Najważniejsze zasady zawierania umów z konsumentami opisują najnowsze publikacje, które można pobrać ze strony internetowej lub zamówić w wersji drukowanej: 
Vademecum konsumenta  - publikacja UOKiK,
Przepisy konsumenckie dla przedsiębiorców - publikacja UOKiK,
Jak kupować - poradnik UOKiK,
Zakupy przez internet - poradnik UOKiK.

Wzory dokumentów do pobrania

Oświadczenie o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa - POBIERZ
Reklamacja towaru - POBIERZ