W 2020 roku trwa realizacja „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest dla terenu Powiatu Świdnickiego”. W zakres przedsięwzięcia wchodzą roboty budowlane i usługi polegające na demontażu, transporcie i unieszkodliwianiu wyrobów zawierających azbest, stanowiących pokrycia dachowe, a także na odbiorze i transporcie na składowisko odpadów zawierających azbest magazynowanych na posesjach. Przedsięwzięcie nie obejmuje zakupu i wykonania nowego pokrycia dachowego. W programie mogą uczestniczyć osoby fizyczne z terenu Powiatu Świdnickiego.

Koszty związane z usuwaniem wyrobów zawierających azbest zabezpiecza w 100% Powiat Świdnicki, ze środków budżetu powiatu przeznaczonych na ochronę środowiska i gospodarkę wodną. W latach 2008-2019, z inicjatywy Powiatu usunięto ponad 1890 ton wyrobów zawierających azbest.

Wnioski w powyższej sprawie należy składać niezwłocznie, najpóźniej do końca marca 2020 r. w Starostwie Powiatowym w Świdniku, ul. Niepodległości 13. Szczegółowych informacji udzielają pracownicy Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa, pokój nr 15 i 16, pod nr tel.: 81 468 70 87, 81 468 70 63.

Dokumenty do pobrania:
1. „Program usuwania wyrobów zawierających azbest dla terenu powiatu świdnickiego” (Uchwała Nr XIV/84/08 Rady Powiatu w Świdniku z dnia 29 stycznia 2008 r.)
2. „Regulamin określający zasady realizacji zadania polegającego na usuwaniu wyrobów zawierających azbest z nieruchomości położonych na terenie powiatu świdnickiego” (Załącznik do Uchwały Zarządu Powiatu w Świdniku Nr 35/11/19 z dnia 11 marca 2019 r.)
3. Wnioski wraz z załącznikami: