Stację kontroli pojazdów może prowadzić przedsiębiorca, który:

 1. Posiada siedzibę lub miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 2. Nie jest przedsiębiorcą, w stosunku do którego otwarto likwidację lub ogłoszono upadłość;
 3. Nie był prawomocnie skazany za przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub przestępstwo przeciwko dokumentom - dotyczy osoby fizycznej lub członków organów osoby prawnej;
 4. Posiada wyposażenie kontrolno - pomiarowe oraz warunki lokalowe gwarantujące wykonywanie odpowiedniego zakresu badań technicznych pojazdów zgodnie ze szczegółowymi warunkami przeprowadzania tych badań;
 5. Posiada poświadczenie zgodności wyposażenia i warunków lokalnych z wymaganiami odpowiednio do zakresu przeprowadzanych badań wpisanego do rejestru przedsiębiorców prowadzących stację kontroli pojazdów;
 6. Zatrudnia uprawnionych diagnostów.

Poświadczenie, o którym mowa w pkt. 5, wydaje się za opłatą w drodze decyzji, dyrektor Transportowego Dozoru Technicznego, po dokonaniu sprawdzenia stacji kontroli pojazdów. Poświadczenie zachowuje ważność do czasu zmiany stanu faktycznego, dla którego zostało wydane, nie dłużej niż przez 5 lat od daty jego wydania.

WYMAGANE DOKUMENTY

Wypełniony formularz (druk) wniosku oraz oświadczenie o treści:

Oświadczam, że:

 1. Dane zawarte we wniosku o wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących stacje kontroli pojazdów są kompletne i zgodne z prawdą;
 2. Znane mi są i spełniam warunki wykonywania działalności gospodarczej w zakresie prowadzenia stacji kontroli pojazdów, określone w ustawie z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym.

Oświadczenie powinno również zawierać:

 1. Nazwę firmy przedsiębiorcy oraz siedzibę i adres albo adres zamieszkania;
 2. Oznaczenie miejsca i datę złożenia oświadczenia;
 3. Podpis osoby uprawnionej do reprezentowania przedsiębiorcy, ze wskazaniem imienia i nazwiska oraz pełnionej funkcji.

MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW

Wydział Komunikacji w Świdniku, ul. Niepodległości 13 - pokój 4,
Telefon kontaktowy (81) 468 70 32

OPŁATY

 • Za wpis do rejestru działalności regulowanej przedsiębiorca wnosi opłatę skarbową w wysokości 412 zł ,
 • Za zmianę wypisu do rejestru działalności regulowanej przedsiębiorca wnosi opłatę w wysokości 206 zł.
 • Wpłaty można dokonać w kasie Urzędu Miasta w Świdniku lub na rachunek bankowy na konto
  Bank PKO BP Urząd Miasta w Świdniku nr 95 1020 3176 0000 5802 0013 7885

PODSTAWA PRAWNA

Ustawa o opłacie skarbowej z dnia 16 listopada 2006r. Dz. U. 2015z Nr 225, poz. 1635).

TERMIN I SPOSÓB ZAŁATWIENIA

Wydanie zaświadczenia następuje w drodze decyzji administracyjnej. Termin 7 dni od dnia złożenia wniosku.

PODSTAWA PRAWNA

 • Art. 83 ust. 2 i 3 oraz art. 83a ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity Dz.U. z 2012r., poz. 1137 z późn. zm.),
 • Art. 1 ust. 1 pkt. 1 lit. a i b ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej oraz cz. 1 pkt 36 oraz 37 załącznik do niniejszej ustawy Dz. U z 2015r., poz. 783),
 • rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 10 lutego 2006r. w sprawie szczegółowych wymagań w stosunku do stacji prowadzących badania techniczne pojazdów (Dz. U. z 2006r. nr 40, poz. 275 z późn. zm.
 • rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 1 października 2004r. w sprawie wzorów dokumentów wymaganych dla wykonywania działalności gospodarczej w zakresie prowadzenia stacji kontroli pojazdów (Dz. U. z 2004r. nr 223, poz. 2264),
 • rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie zakresu i sposobu przeprowadzania badań technicznych pojazdów oraz wzorów dokumentów stosowanych przy tych badaniach (Dz.U. z 2003r. Nr 227, poz. 2250 z późn. zm.).
 • ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej ( tekst jednolity Dz.U. z 2007r. Nr 155, poz.1095 z późn. zm.).

TRYB ODWOŁAWCZY

Od decyzji odmawiającej wydania zaświadczenia potwierdzającego prowadzenie stacji kontroli pojazdów przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Lublinie w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.
Odwołanie wnosi się za pośrednictwem starosty świdnickiego w Świdniku.