Wydanie uprawnienia diagnosty do przeprowadzania badań technicznych pojazdów

Starosta wydaje uprawnienia do wykonywania badań technicznych, jeżeli osoba ubiegająca się o jego wydanie posiada wymagane wykształcenie techniczne i praktykę, odbyła wymagane szkolenie oraz zdała egzamin kwalifikacyjny.
Przez wymagane wykształcenie techniczne i praktykę, rozumie się:

 1. Wyższe wykształcenie w obszarze nauk technicznych o specjalności samochodowej i udokumentowane 6 miesięcy praktyki w stacji kontroli pojazdów lub w zakładzie (warsztacie) naprawy pojazdów na stanowisku kontroli lub naprawy pojazdów, albo
 2. Średnie wykształcenie techniczne o specjalności samochodowej i udokumentowany rok praktyki w stacji kontroli pojazdów lub w zakładzie (warsztacie) naprawy pojazdów na stanowisku kontroli lub naprawy pojazdów, albo
 3. Wyższe wykształcenie w obszarze nauk technicznych o specjalności innej niż samochodowa i udokumentowany rok praktyki w stacji kontroli pojazdów lub w zakładzie (warsztacie) naprawy pojazdów na stanowisku kontroli lub naprawy pojazdów ,albo
 4. Średnie wykształcenie techniczne o specjalności innej niż samochodowa i udokumentowane 2 lata praktyki w stacji kontroli pojazdów lub w zakładzie (warsztacie) naprawy pojazdów na stanowisku kontroli lub naprawy pojazdów

Z obowiązku odbycia szkolenia zwolniona jest osoba ubiegająca się o wydanie uprawnienia do wykonywania badań technicznych, która ukończyła studia wyższe na kierunku studiów w obszarze nauk technicznych obejmującym wiedzę i umiejętności w zakresie diagnostyki samochodowej.

WYMAGANE DOKUMENTY

Wypełniony formularz (druk) wniosku oraz:

 • Dokumenty potwierdzające wymagane wykształcenie techniczne,
 • Kserokopie zaświadczeń ukończonych kursów (szkoleń diagnosty),
 • Zaświadczenie o posiadaniu odpowiedniej praktyki zawodowej.
 • Zaświadczenie o pozytywnym wyniku egzaminu kwalifikacyjnego przeprowadzonego przez dyrektora Transportowego Dozoru technicznego w Warszawie.

MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW

Wydział Komunikacji, ul. Niepodległości 13 - pokój 4,
Telefon kontaktowy (81) 468 70 32

OPŁATY

Za wydanie uprawnień diagnosty pobiera się opłatę skarbową w wysokości 48 zł.
Opłatę można dokonać w kasie Urzędu Miasta w Świdniku lub na rachunek
PKO BP Urząd Miasta w Świdniku nr 95 1020 3176 0000 5802 0013 7885.

TERMIN I SPOSÓB ZAŁATWIENIA

Wydanie uprawnienia następuje w terminie 30 dni od daty złożenia wymaganych dokumentów.

PODSTAWA PRAWNA

 • Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity Dz.U. z 2012r., poz. 1137r. z późn. zm.),
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 28 listopada 2014 r. w sprawie szczegółowych wymagań w stosunku do diagnostów (Dz.U. 2014r, poz. 1836).
 • Art. 1 ust. 1 pkt. 1 lit. a i b ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2015r., poz. 783) oraz III pkt 13 – 2 załącznika do niniejszej ustawy.

TRYB ODWOŁAWCZY

Od decyzji odmawiającej wydania uprawnień przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Lublinie, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.
Odwołanie wnosi się za pośrednictwem starosty świdnickiego w Świdniku.