Do podstawowych zadań Wydziału Komunikacji i Transportu należą sprawy:

I. W zakresie ewidencji pojazdów:

 1. Rejestracja pojazdów w ramach CEPiK w systemie POJAZD.
 2. Rejestracja czasowa pojazdów w celu wykonania badań technicznych
 3. Przyjmowanie i analiza wniosków o rejestrację.
 4. Przyjmowanie zawiadomień o zbyciu pojazdów
 5. Wprowadzanie danych do systemu elektronicznego.
 6. Drukowanie i wydawanie pozwoleń czasowych.
 7. Zamawianie i wydawanie znaków legalizacyjnych.
 8. Zamawianie i wydawanie nalepek kontrolnych
 9. Zamawianie, legalizacja i wydawanie tablic rejestracyjnych.
 10. Składanie zamówień na personalizację dowodów rejestracyjnych i kart pojazdów.
 11. Wysyłanie zawiadomień i potwierdzanie danych o pojazdach.
 12. Wysyłanie zapytań do Systemu Informacyjnego Schengen
 13. Pobieranie opłat za czynności rejestracyjne.
 14. Naliczanie i pobieranie opłaty ewidencyjnej oraz przekazywanie jej do ministerstwa.
 15. Odbiór spersonalizowanych dokumentów oraz ich wydawanie wnioskodawcom.
 16. Drukowanie i wydawanie decyzji (rej. czasowa, rej stała, dec. zmieniająca).
 17. Tworzenie papierowych teczek akt pojazdów i ich archiwizacja.
 18. Przyjmowanie i rozpatrywanie wniosków o wtórniki dokumentów rejestracyjnych ich zamawianie, odbiór i wydawanie wnioskodawcom.
 19. Dokonywanie stosownych adnotacji w dowodach rejestracyjnych i kartach pojazdów wraz z aktualizacją elektronicznej bazy danych (hak, gaz, taxi, współwłasność, „L”, VAT)
 20. Kierowanie pojazdów na dodatkowe badania techniczne.
 21. Deponowanie i wydawanie zatrzymanych dowodów rejestracyjnych przez policję.
 22. Nadawanie i kierowanie na nabicie nowych cech identyfikacyjnych i tabliczek znamionowych zastępczych pojazdów (wydawanie stosownych decyzji)
 23. Przyjmowanie wniosków o czasowe wycofywanie pojazdów z ruchu, naliczanie i pobieranie stosownych opłat, wydawanie odpowiednich decyzji, przywracanie pojazdów do ruchu.
 24. Przyjmowanie wniosków o wycofanie pojazdów z ruchu w związku z ich likwidacją na stacjach demontażu, kradzieżą, trwałą utratą, wywozem bądź potwierdzonym pozostawieniem za granicą, wydawanie odpowiednich decyzji.
 25. Wyrejestrowywanie pojazdów „z urzędu” w związku z powiadomieniem o ich likwidacji na stacjach demontażu
 26. Odmowa rejestracji pojazdów nie spełniających ustawowych wymogów.
 27. Sporządzanie sprawozdań i współpraca z różnymi instytucjami (sądy, prokuratura policja, straż miejska, urzędy gmin, powiaty, urzędy skarbowe, urzędy celne, komornicy, Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny, stacje diagnostyczne, stacje demontażu, ITS, ośrodki rzeczoznawców, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych – Biuro Administracyjno-Finansowe, Centralny Ośrodek Informatyki itp.).
 28. Skanowanie dokumentacji związanej z rejestracją pojazdów
 29.  Archiwizacja akt

II. W zakresie ewidencji kierowców:

 1. Wydawanie uprawnień do kierowania pojazdami (prawa jazdy i międzynarodowe prawa jazdy) w ramach CEPiK w systemie KIEROWCA.
 2. Zakładanie profili kandydatów na kierowców (PKK).
 3. Przyjmowanie i analiza wniosków i akt po egzaminie oraz nadesłanych z innych urzędów i z zagranicy.
 4. Wprowadzanie danych do systemu elektronicznego.
 5. Składanie zamówień na personalizację praw jazdy.
 6. Drukowanie i wydawanie praw jazdy międzynarodowych.
 7. Wydawanie decyzji o uzyskanych uprawnieniach do kierowania pojazdami.
 8. Wysyłanie żądań akt kierowców z innych urzędów przybyłych do naszego rejonu komunikacyjnego.
 9. Przyjmowanie żądań akt z innych urzędów i ich wysyłka.
 10. Naliczanie i pobieranie opłat za czynności związane z wydawaniem uprawnień do kierowania pojazdami.
 11. Naliczanie i pobieranie opłaty ewidencyjnej oraz jej przekazywanie do ministerstwa.
 12. Odbiór spersonalizowanych dokumentów oraz ich wydawanie wnioskodawcom.
 13. Tworzenie papierowych teczek akt kierowców i ich archiwizacja.
 14. Deponowanie i wydawanie zatrzymanych uprawnień do kierowania pojazdami wraz z prowadzeniem ewidencji zatrzymanych uprawnień oraz ewidencji osób bez uprawnień wobec których orzeczono zakaz prowadzenia pojazdów.
 15. Kierowanie osób uprawnionych do kierowania pojazdami na badania lekarskie i psychologiczne.
 16. Kierowanie osób uprawnionych do kierowania pojazdami na kontrolne sprawdzenie kwalifikacji.
 17. Kierowanie osób na kursy reedukacyjne
 18. Przedłużanie okresów próbnych.
 19. Wydawanie decyzji o zatrzymaniu bądź zwrocie prawa jazdy.
 20. Wydawanie decyzji o cofnięciu bądź przywróceniu uprawnień do kierowania pojazdami.
 21. Sporządzanie sprawozdań oraz współpraca z takimi instytucjami jak: sąd, prokuratura, policja, WORD, przychodnie zdrowia.
 22. Prowadzenie ewidencji osób bez uprawnień, które uzyskały wynik negatywny na egzaminie państwowym oraz przesyłanie tych akt do WORD na wniosek zainteresowanego.
 23. Wydawanie zaświadczeń dotyczących posiadanych uprawnień do kierowania pojazdami.
 24. Informowanie sądu i policji o wykonaniu środka karnego w stosunku do osób którym zatrzymano uprawnienia do kierowania pojazdami
 25. Ustawowa wymiana praw jazdy
 26. Wymiana zagranicznych praw jazdy
 27. Ewidencjonowanie osób skierowanych na badania lekarskie i psychologiczne oraz prowadzenie stosownych postępowań w tych sprawach.
 28. Wydawanie zezwoleń na kierowanie pojazdami uprzywilejowanymi

III. Prowadzenie spraw związanych z Ośrodkami Szkolenia Kierowców

 1. Przyjmowanie wniosków, analiza i wydawanie zaświadczeń na prowadzenie szkoleń kierowców i instruktorów.
 2. Prowadzenie nadzoru nad OSK.
 3. Cofanie jednostce zaświadczeń na prowadzenie szkolenia.
 4. Dokonywanie wpisów i skreśleń w ewidencji instruktorów.
 5. Zamawianie, odbiór i wydawanie legitymacji.
 6. Wydawanie uprawnień dla egzaminatorów na prawa jazdy kat „T”
 7. Obsługa systemu informatycznego – „Portal Starosty”

IV. Prowadzenie spraw związanych ze Stacjami Kontroli Pojazdów

 1. Przyjmowanie wniosków, analiza, pobieranie opłat i wydawanie zaświadczeń do przeprowadzania badań technicznych.
 2. Sprawowanie nadzoru nad SKP.
 3. Przeprowadzanie, co najmniej raz w roku, kontroli SKP.
 4. Cofanie wydanych upoważnień.
 5. Przyjmowanie wniosków, analiza i wydawanie uprawnień diagnosty do wykonywania badań technicznych pojazdów.
 6. Cofanie diagnoście uprawnień do wykonywania badań technicznych

V. Parkingi strzeżone dla pojazdów usuwanych z drogi jako pozostawione i stwarzające zagrożenie dla bezpieczeństwa ruchu

 1. Wyznaczanie podmiotów do prowadzenia parkingów.
 2. Wyznaczanie podmiotów do usuwania pojazdów z drogi.
 3. Współpraca w ustalaniu opłat za usuwanie pojazdów z drogi.
 4. Składanie do sądu wniosków o orzeczenie przepadku na rzecz powiatu pojazdów nieodebranych z parkingu w przepisowym terminie.
 5. Zlecanie Rzeczoznawcom szacunków pojazdów nieodebranych w terminie
 6. Wydawanie postanowień i decyzji obciążających związanych z usuwaniem, przechowywaniem i szacowaniem wartości nieodebranych pojazdów
 7. Likwidacja przechowywanych pojazdów (przeprowadzanie licytacji bądź przekazywanie pojazdów do stacji demontażu).

VI. W zakresie transportu drogowego

 1. Przyjmowanie wniosków, analizowanie i naliczanie opłat z tytułu wydawania licencji, zezwoleń, zaświadczeń i wypisów.
 2. Wydawanie i cofanie licencji na transport drogowy towarowy i osobowy pojazdami nie będącymi taksówkami.
 3. Wydawanie i cofanie zezwoleń na przewóz osób.
 4. Wydawanie i cofanie zaświadczeń na transport krajowy i międzynarodowy na użytek własny.
 5. Wydawanie wypisów.
 6. Uzgadnianie, opiniowanie i koordynowanie rozkładów jazdy.
 7. Badanie rynku przewozu osób.
 8. Przeprowadzanie kontroli działalności transportowej.
 9. Kontrola regularności funkcjonowania autobusów.
 10. Uzgadnianie lokalizacji przystanków komunikacji autobusowej.
 11. Naliczanie opłat i fakturowanie zadań wynikających z utrzymywania przystanków.
 12. Współpraca z innymi instytucjami w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego.
 13. Ograniczenie obowiązku przewozu ze względu na potrzeby obronności lub bezpieczeństwa państwa bądź wypadku klęski żywiołowej.
 14. Wyrażanie zgody i ustalanie warunków ograniczenia przez przewoźnika, wobec którego Zarząd Powiatu wykonuje uprawnienia z akcji lub udziałów, obowiązku przewozu w razie klęski żywiołowej, przerwy w eksploatacji, szczególnych trudności spowodowanych przez klienta, z przyczyn ekonomicznych, których przewoźnik nie mógł przewidzieć jak również z uwagi na bezpieczeństwo ruchu.
 15. Nakładanie obowiązku, o którym mowa wyżej.