• Czy jest moje prawo jazdy?


  Informacje dotyczące sprawdzenia czy nowy dokument jest gotowy do odbioru można uzyskać na stronie internetowej https://info-car.pl/infocar/prawo-jazdy/sprawdz-status.html podając PESEL oraz imię i nazwisko. Ponadto pod nr tel. (81) 468-70-35 (dla mieszkańców gmin: Świdnik, Mełgiew, Trawniki) lub pod nr tel. (81) 582-26-05 (dla mieszkańców gmin: Piaski, Rybczewice).
 • Dlaczego opłata za prawo jazdy jest tak wysoka?


  Katalog opłat związanych z wydaniem prawa jazdy jest ściśle określony w Rozporządzeniu Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 11 stycznia 2013r. w sprawie wysokości opłat za wydanie dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami (Dz. U. z 2013r. Poz. 83) oraz Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 16 kwietnia 2012r. w sprawie opłaty ewidencyjnej (Dz. U. z 2014r. Poz. 852).
 • Dlaczego zdjęcie w prawie jazdy jest inne niż w dowodzie osobistym?


  Różnica wynika z faktu, że od dnia 01-03-2015r. zmieniono wzór dowodu osobistego, a tym samym zmieniły się wymagania co do fotografii.
  Wymagania co do fotografii w prawie jazdy są ściśle określone w Rozporządzeniu Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 31 lipca 2012 r. w sprawie wydawania dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami (Dz. U. 2012r. Poz. 1005). W powyższym Rozporządzeniu określono, że fotografia ma wyglądać następująco: "Wyraźna, aktualna i kolorowa fotografia o wymiarach 3,5 x 4,5 cm., przedstawiająca osobę bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami w taki sposób, aby ukazywała głowę w pozycji lewego półprofilu z widocznym lewym uchem, z zachowaniem równomiernego oświetlenia twarzy. Osoba z wrodzonymi lub nabytymi wadami narządu wzroku może załączyć fotografię przedstawiającą osobę w okularach z ciemnymi szkłami, a osoba nosząca nakrycie głowy zgodnie z zasadami swojego wyznania - fotografię przedstawiającą osobę z nakryciem głowy, pod warunkiem, że fotografia taka zamieszczona jest w dokumencie potwierdzającym tożsamość tej osoby".
 • Jaki jest ustawowy termin przerejestrowania zakupionego pojazdu / dokonania w nim zmian? Czy za niedotrzymanie terminu są przewidziane sankcje karne?


  Zgodnie z art. 78 ust. 2 ustawy Prawo o ruchu drogowym właściciel pojazdu zarejestrowanego jest obowiązany zawiadomić w terminie nieprzekraczającym 30 dni starostę o nabyciu lub zbyciu pojazdu, zmianie stanu faktycznego wymagającej zmiany danych zamieszczonych w dowodzie rejestracyjnym. Za niedotrzymanie tego terminu grozi kara w wysokości od 200 do 1000 zł.
 • Czy zawiadomienie o zbyciu pojazdu może zgłosić tylko jeden ze współwłaścicieli?


  W przypadku współwłasności jeden ze współwłaścicieli może załatwić sprawę w urzędzie na podstawie pisemnego upoważnienia pozostałych współwłaścicieli.
 • Czy można odsprzedać pojazd nie rejestrując go na siebie?


  Zgodnie z art. 78 ust. 2 ustawy Prawo o ruchu drogowym właściciel pojazdu zarejestrowanego jest obowiązany zawiadomić w terminie nieprzekraczającym 30 dni starostę o nabyciu pojazdu.
  W przypadku sprzedaży pojazdu przed rejestracją, następny nabywca do rejestracji pojazdu musi przedłożyć wszystkie oryginalne dokumenty potwierdzające fakt przeniesienia własności pojazdu.
 • Dlaczego po zarejestrowaniu samochodu przy odbiorze tablic rejestracyjnych otrzymuję pozwolenie czasowe zamiast stałego?


  Zgodnie z art. 74 ust. 2 pkt. 1 ustawy Prawo o ruchu drogowym czasowej rejestracji pojazdu dokonuje się z urzędu po złożeniu wniosku o rejestrację pojazdu. Czasowej rejestracji z urzędu dokonuje się w celu wyjaśnienia spraw związanych z rejestracja pojazdu oraz na czas wyprodukowania stałego dowodu rejestracyjnego. Dowody rejestracyjne stałe nie są drukowane bezpośrednio w organie rejestrującym, lecz w Państwowej Wytwórni Papierów Wartościowych w Warszawie.
 • W jakiej kolejności należy załatwiać sprawy w związku z rejestracją pojazdu sprowadzonego z zagranicy?


  Po sprowadzeniu pojazdu z zagranicy należy zgłosić się do Urzędu Celnego oraz dokonać pierwszego badania technicznego dla pojazdów sprowadzonych z zagranicy (jeżeli jest wymagany).
 • Czy mogę odebrać dowód rejestracyjny za żonę/męża?


  Tak, ale tylko na podstawie pisemnego upoważnienia. W przypadku upoważnienia od męża/ żony nie pobiera się opłaty skarbowej za pełnomocnictwo.
 • Czy zbywca pojazdu ma obowiązek powiadomić o tym fakcie Urząd?


  Zgodnie z art. 78 ust. 2 ustawy Prawo o ruchu drogowym właściciel pojazdu zarejestrowanego jest obowiązany zawiadomić w terminie nieprzekraczającym 30 dni starostę o zbyciu pojazdu.
 • Czy istnieje możliwość przedłużenia pozwolenia czasowego?


  Czasowej rejestracji pojazdu dokonuje się na okres nieprzekraczający 30 dni. Termin ten może być jednorazowo przedłużony o 14 dni w celu wyjaśnienia spraw związanych z rejestracja pojazdu.
 • W jakich przypadkach rejestracja pojazdu ma charakter czasowy?


  Czasowej rejestracji pojazdu dokonuje starosta właściwy ze względu na miejsce zamieszkania (siedzibę) właściciela pojazdu. Czasowej rejestracji dokonuje się:
  1. z urzędu – po złożeniu wniosku o stałą rejestrację pojazdu,
  2. na wniosek właściciela pojazdu – w celu umożliwienia:
   • wywozu pojazdu za granicę,
   • przejazdu pojazdu z miejsca zakupu lub odbioru na terytorium RP,
   • przejazdu pojazdu związanego z koniecznością dokonania badania technicznego lub naprawy.