e-mail: fundusze@powiatswidnik.pl

Numery telefonów:

 1. Danuta Szabała – Naczelnik Wydziału Funduszy Zewnętrznych
  tel. 81 468 70 80 pokój nr. 3
 2. Jowita Helicka
  tel 81 468 70 85 pokój nr. 33
 3. Iwona Choma
  tel 81 468 70 64 pokój nr. 33
 4. Tomasz Łasak
  tel 81 468 70 64 pokój nr 33
 5. Anna Żmijewska
  tel 81 468 70 85 pokój nr 33

Wydział Funduszy Zewnętrznych Starostwa Powiatowego w Świdniku zlokalizowany jest w siedzibie Starostwa Powiatowego w Świdniku przy ul. Niepodległości 13.
Zakresem swojego działania obejmuje pięć gmin: Mełgiew, Piaski, Rybczewice, Świdnik i Trawniki.

Zadania Wydziału Funduszy Zewnętrznych:

 1. analiza oraz weryfikacja możliwości pozyskania dofinansowania zewnętrznego (bezzwrotnego bądź zwrotnego) ze źródeł zagranicznych i krajowych na realizację zadań Powiatu,
 2. rozpowszechnianie wśród komórek organizacyjnych Urzędu i jednostek organizacyjnych Powiatu informacji na temat możliwości pozyskiwania zewnętrznych środków finansowych, w tym także we współpracy z partnerami krajowymi i zagranicznymi,
 3. sporządzanie przy współpracy z merytorycznymi komórkami organizacyjnymi Urzędu wniosków aplikacyjnych,
 4. opracowywanie wniosków rozliczających inwestycje oraz innych sprawozdań rzeczowo-finansowych w ścisłej współpracy z merytorycznymi komórkami organizacyjnymi Urzędu,
 5. tworzenie i uaktualnianie informacji na temat zrealizowanych i realizowanych przez Powiatu projektów, finansowanych z funduszy zewnętrznych,
 6. współpraca z merytorycznymi komórkami organizacyjnymi Urzędu i jednostkami organizacyjnymi Powiatu przy tworzeniu dokumentów programowych i strategicznych (w szczególności: Strategii Rozwoju Powiatu, Wieloletniego Planu Inwestycyjnego, itd.) w kontekście właściwego przygotowania Powiatu do pozyskiwania środków pozabudżetowych,
 7. udział w konsultacjach, spotkaniach informacyjnych i szkoleniach dotyczących programów operacyjnych, innych dokumentów programowych i aplikacyjnych oraz procedur wdrażania i rozliczania projektów,
 8. udzielanie informacji organizacjom pozarządowym z terenu Powiatu o możliwościach pozyskiwania środków pomocowych z Unii Europejskiej,
 9. Realizacja zadań związanych zakresu infrastruktury informatycznej. ( w szczególności budowy sieci szerokopasmowych, wykluczeniem cyfrowym, e-urząd).