• Nowelizacja prawa budowlanego (art. 29 ustawy Prawo budowlane – Dz. U. z 2020 r. poz. 1333) zakłada zniesienie wymogu uzyskiwania pozwolenia na budowę (rozbudowę, odbudowę, nadbudowę) i przebudowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego oraz budowy sieci.

Powyższe rozwiązanie dotyczy:

  1. budynków, których obszar oddziaływania nie wykracza poza granice działki objętej inwestycją i mieści się w całości na działce lub działkach, na których zostały zaprojektowane,
  2. przebudowy budynków mieszkalnych jednorodzinnych, o ile nie prowadzi do zwiększenia dotychczasowego obszaru oddziaływania tych budynków,
  3. sieci: elektroenergetycznych obejmujących napięcie znamionowe nie wyższe niż 1 kV, wodociągowych, kanalizacyjnych, cieplnych, telekomunikacyjnych.

 

Obszar oddziaływania obiektu - należy przez to rozumieć teren wyznaczony w otoczeniu obiektu budowlanego na podstawie przepisów odrębnych, wprowadzających związane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu, w tym zabudowy, tego terenu (art. 3 pkt 20 ustawy Prawo budowlane).

 

Uwaga!

Na realizację ww. zamierzeń budowlanych Inwestor, zgodnie z art. 30 ust. 4 pkt 1a ww. ustawy, zamiast dokonania zgłoszenia, może wystąpić z wnioskiem o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę.

Zgodnie z art. 30a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U z 2020 r. poz. 1333 z późn. zm.), w przypadku zgłoszenia budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub sieci, organ zamieszcza w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie urzędu (link) w terminie 3 dni od dnia:

  • doręczenia zgłoszenia - informację o dokonaniu zgłoszenia, zawierającą imię i nazwisko albo nazwę inwestora oraz adres i opis projektowanego obiektu,
  • wniesienia sprzeciwu - informację o dacie jego wniesienia,
  • upływu terminu (21 dni od dnia doręczenia zgłoszenia) - informację o braku wniesienia sprzeciwu.