Do zadań Referatu Geodezji należy w szczególności wykonywanie zadań Starosty jako organu administracji geodezyjnej i kartograficznej określonych w ustawie — Prawo geodezyjne i kartograficzne.:

 1. prowadzenie ewidencji gruntów i budynków, gleboznawczej klasyfikacji gruntów, rejestru cen i wartości nieruchomości;
 2. wydawanie wyrysów, wypisów, kartotek, skorowidzów, wykazów i zestawień tworzonych na podstawie bazy danych ewidencji gruntów i budynków;
 3. udzielanie informacji dotyczących nieruchomości gruntowych, budynkowych i lokalowych;
 4. prowadzenie scaleń i wymiany gruntów;
 5. wydawanie zbiorów danych oraz wyciągów z rejestru cen i wartości nieruchomości
 6. wydawanie zaświadczeń dotyczących posiadanych gospodarstw rolnych;
 7. współdziałanie z innymi Wydziałami Starostwa i jednostkami organizacyjnymi w realizacji zadań powiatu;
 8. prowadzenie powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w tym bazy danych: ewidencji gruntów i budynków (EGiB), geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu (GESUT), bazy danych obiektów topograficznych o szczegółowości zapewniającej tworzenie standardowych opracowań kartograficznych w skalach 1:500-1:5000 (BDOT500), bazy danych szczegółowych osnów geodezyjnych (BDSOG);
 9. tworzenie i udostępnianie standardowych opracowań kartograficznych (map ewidencyjnych oraz map zasadniczych) w skalach 1:500, 1:1000, 1:2000, 1:5000
 10. koordynowanie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu: przyjmowanie, rejestracja i kontrola dokumentacji złożonej do uzgodnień, organizacja posiedzeń zespołu ds. koordynacji usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu, przygotowywanie opinii dotyczących koordynacji projektowanych sieci, wprowadzanie do numerycznej bazy danych mapy zasadniczej przebiegu uzgodnionych sieci.;
 11. zakładanie osnów szczegółowych;
 12. zatwierdzanie projektów osnów geodezyjnych w zakresie osnów szczegółowych;
 13. ochrona znaków geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych;
 14. przyjmowanie zgłoszeń prac geodezyjnych i kartograficznych i ich rejestracja oraz wydawanie materiałów do wykonania tych prac wraz z licencjami na wydane materiały;
 15. weryfikacja opracowań geodezyjnych i kartograficznych przyjmowanych do powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego;
 16. udostępniania materiałów powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego wykonawcom prac geodezyjnych i kartograficznych oraz osobom prawnym i fizycznym;
 17. modernizacja ewidencji gruntów i budynków;
 18. sporządzanie powiatowego i gminnych zestawień zbiorczych danych objętych ewidencją gruntów i budynków;
 19. wykonywanie innych zadań zleconych przez Starostę;