OBSŁUGA BIURA (pokój nr 17)

Dorota Bielak

tel: 81 468 71 10

e-mail: dbielak@powiatswidnik.pl

 

ZADANIA REALIZOWANE PRZEZ BIURO ZDROWIA I SPRAW SPOŁECZNYCH

 • Współpraca z Powiatową Społeczną Radą ds. Osób Niepełnosprawnych;
 • Współpraca z organizacjami pozarządowymi w zakresie spraw pomocy społecznej, ochrony zdrowia oraz bezrobocia;
 • Współpraca z jednostkami organizacyjnymi powiatu w zakresie spraw pomocy społecznej, ochrony zdrowia i bezrobocia w zakresie zadań, którymi zajmuje się Biuro;
 • Nadzór nad realizacją programów profilaktycznych na terenie powiatu;
 • Nadzór nad projektami unijnymi realizowanymi przez jednostki organizacyjne powiatu zajmujące się pomocą społeczną, ochroną zdrowia i bezrobociem;
 • Protokołowanie narad i spotkań odbywających się w powiecie, a wynikających z zakresu działania Biura;
 • Przygotowywanie odpowiedzi na interpelacje i wnioski radnych w sprawach wynikających z zadań Biura;
 • Prowadzenie zbioru uchwał Rady Powiatu i Zarządu Powiatu z zakresu działania Biura;
 • Przygotowywanie arkuszy na posiedzenie Zarządu Powiatu w zakresie objętym obowiązkami na zajmowanym stanowisku pracy;
 • Obsługa posiedzeń Powiatowej Rady Rynku Pracy – prowadzenie akt spraw związanych z działalnością Powiatowej Rady Rynku Pracy, protokołowanie posiedzeń;
 • Obsługa posiedzeń Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Świdniku – prowadzenie akt spraw związanych z działalnością Rady Społecznej, protokołowanie posiedzeń;
 • Przekazywanie dyrektorowi Powiatowego Urzędu Pracy w Świdniku informacji na temat przeprowadzanych kontroli w zakładach pracy i związanych z nimi uchybieniami;
 • Przygotowywanie decyzji na sprowadzenie zwłok bądź urny z prochami z zagranicy;
 • Prowadzenie stałego monitoringu wykonywania świadczeń zdrowotnych z zakresu lecznictwa zamkniętego, specjalistycznej opieki ambulatoryjnej będącej w strukturze SP ZOZ w Świdniku, także z zakresu specjalistycznej opieki ambulatoryjnej działającej w ramach niepublicznych zakładów opieki zdrowotnej;
 • Prowadzenie nadzoru nad dostępnością świadczeń realizowanych przez apteki na terenie Powiatu we współpracy z Okręgową Radą Aptekarską;
 • Nadzór nad profilaktyką zdrowotną, prowadzenie monitoringu sytuacji demograficznej Powiatu Świdnickiego;
 • Opracowywanie oraz pomoc w przygotowywaniu i opracowywaniu:dokumentów projektów i programów umożliwiających pozyskiwanie zewnętrznych środków finansowych dla jednostek organizacyjnych powiatu zajmujących się pomocą społeczną, ochroną zdrowia i bezrobociem;
 • Sporządzanie informacji statystycznych;
 • Współpraca z innymi Wydziałami Starostwa Powiatowego w zakresie niezbędnym do realizacji zadań wynikających z zakresu działania biura.