Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa („RŚ”) zajmuje się realizacją zadań wynikających z zakresu:

 • ochrony środowiska
 • gospodarki odpadami
 • prawa geologicznego
 • ochrony przyrody
 • ochrony gruntów rolnych i leśnych
 • rybactwa śródlądowego
 • prawa łowieckiego
 • gospodarki leśnej

I. Pracą Wydziału kieruje Naczelnik

II. W skład Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa wchodzą następujące stanowiska pracy:

 1. Jednoosobowe stanowisko pracy ds.: ochrony środowiska (emisje substancji i energii do środowiska, gospodarka odpadami) i ochrony przyrody
 • Ochrona środowiska
  • Wydawanie pozwoleń na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza
  • Wydawanie zezwoleń na udział w handlu uprawnieniami do emisji do powietrza gazów cieplarnianych
  • Wydawanie pozwoleń zintegrowanych
  • Przyjmowanie zgłoszeń instalacji mogącej negatywnie oddziaływać na środowisko z uwagi na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza
  • Przyjmowanie zgłoszeń instalacji mogącej negatywnie oddziaływać na środowisko z uwagi na wytwarzanie pól elektromagnetycznych
  • Wydawanie decyzji określającej dopuszczalny poziom hałasu
 • Gospodarka odpadami
  • Wydawanie pozwoleń na wytwarzanie odpadów w związku z eksploatacją instalacji
  • Wydawanie zezwoleń na zbieranie odpadów
  • Wydawanie zezwoleń na przetwarzanie (odzysk i unieszkodliwianie) odpadów
  • Wydawanie zezwoleń na zbieranie i przetwarzanie (odzysk i unieszkodliwianie) odpadów
 • „Program usuwania wyrobów zawierających azbest dla terenu Powiatu Świdnickiego” .
  • Realizacja zadań związanych z usuwaniem wyrobów i odpadów zawierających azbest z terenu Powiatu Świdnickiego w ramach Programu.
 • Ochrona przyrody:
  • Dokonywanie wpisu do rejestru zwierząt należących do gatunków podlegających ograniczeniom na podstawie prawa Unii Europejskiej oraz umów międzynarodowych

Pokój nr 15, Tel. (081) 468 70 87

 1. Jednoosobowe stanowisko pracy ds.: ochrony przyrody i rybactwa śródlądowego.
 • Rybactwo śródlądowe
  • Wydawanie kart wędkarskich
  • Rejestrowanie sprzętu pływającego służącego do amatorskiego połowu ryb
  • Wydawanie karty łowiectwa podwodnego
  • Nadzór nad działalnością Społecznej Straży Rybackiej
 • Ochrona środowiska
  • Gospodarowanie środkami przeznaczonymi na ochronę środowiska i gospodarkę wodną
 • Ochrona przyrody:
  • Wydawanie decyzji zezwalających na usunięcie drzewa lub krzewu rosnącego na terenie nieruchomości będących własnością gmin – z wyjątkiem nieruchomości będących w użytkowaniu wieczystym innego podmiotu
  • Wydawanie decyzji zezwalających na usunięcie drzew lub krzewów utrudniających widoczność sygnałów i pociągów lub eksploatację urządzeń kolejowych albo powodujących zaspy śnieżne na wniosek zarządcy infrastruktury kolejowej

Pokój nr 14, tel. (081) 468 71 09

 1. Jednoosobowe stanowisko pracy ds.: geologii i ochrony gruntów rolnych.
 • Geologia
  • Wydawanie decyzji zatwierdzających projekty robót geologicznych
  • Przyjmowanie zgłoszeń projektów robót geologicznych wykonywanych w celu wykorzystania ciepła Ziemi
  • Wydawanie decyzji zatwierdzających dokumentacje geologiczno – inżynierskie
  • Wydawanie decyzji zatwierdzających dokumentacje hydrogeologiczne
  • Wydawanie decyzji zatwierdzających dokumentacje złóż kopalin
  • Przyjmowanie zgłoszeń zamiaru podjęcia wydobywania piasków i żwirów, przeznaczonych dla zaspokojenia potrzeb własnych osób fizycznych
  • Udzielanie koncesji na wydobywanie kopalin pospolitych na obszarze nie przekraczającym 2 ha i rocznym wydobyciu nie przekraczającym 20 000 m3
  • Wydawanie decyzji przenoszących koncesje na rzecz innych podmiotów
  • Przyjmowanie informacji dotyczących opłat za wydobyta kopalinę
  • Wydawanie decyzji określających wysokość opłat eksploatacyjnych, w razie nie dokonania przez przedsiębiorcę należnych opłat w terminie
  • Wydawanie decyzji ustalających opłaty dodatkowe za działalność wykonywaną z rażącym naruszeniem warunków koncesji lub zatwierdzonym projekcie robót geologicznych
  • Wydawanie decyzji wygaszających koncesje
 • Ochrona gruntów rolnych i leśnych
  • Wydawanie decyzji określających osobę, termin i kierunek rekultywacji gruntów
  • Wydawanie decyzji uznających za zakończoną rekultywację gruntów
  • Uzgadnianie decyzji o ustalaniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz decyzji o warunkach zabudowy

Pokój nr 14, tel. (081) 468 71 09

 1. Jednoosobowe stanowisko ds.: leśnictwa i łowiectwa.
 • Wydawanie świadectwa legalności pozyskania drewna
 • Wydawanie decyzji dot. zmiany lasu na użytek rolny
 • Wydawanie decyzji dot. pozyskania drewna niezgodnie z planem urządzania lasu
 • Wydawanie decyzji o odłowie lub odstrzale redukcyjny zwierzyny w przypadku zagrożenia funkcjonowania obiektów produkcyjnych i użyteczności publicznej
 • Wydawanie zezwoleń na posiadanie i hodowanie lub utrzymywanie chartów rasowych lub ich mieszańców

Pokój nr 14, tel. (081) 468 71 09; tel. kom. 531 607 608