Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa („RŚ”) zajmuje się realizacją zadań wynikających z zakresu:

 • ochrony środowiska
 • gospodarki odpadami
 • prawa geologicznego
 • prawa wodnego
 • ochrony przyrody
 • ochrony gruntów rolnych i leśnych
 • rybactwa śródlądowego
 • prawa łowieckiego
 • gospodarki leśnej

I. Pracą Wydziału kieruje Naczelnik

II. W skład Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa wchodzą następujące stanowiska pracy:

 1. Jednoosobowe stanowisko pracy ds.: ochrony środowiska i gospodarki odpadami.
 • Ochrona środowiska
  • Wydawanie pozwoleń na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza
  • Wydawanie zezwoleń na udział w handlu uprawnieniami do emisji do powietrza gazów cieplarnianych
  • Wydawanie pozwoleń zintegrowanych
  • Przyjmowanie zgłoszeń instalacji mogącej negatywnie oddziaływać na środowisko z uwagi na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza
  • Przyjmowanie zgłoszeń instalacji mogącej negatywnie oddziaływać na środowisko z uwagi na wytwarzanie pól elektromagnetycznych
  • Wydawanie decyzji określającej dopuszczalny poziom hałasu
 • Gospodarka odpadami
  • Wydawanie pozwoleń na wytwarzanie odpadów w związku z eksploatacją instalacji
  • Wydawanie zezwoleń na zbieranie odpadów
  • Wydawanie zezwoleń na transport odpadów
  • Wydawanie zezwoleń na przetwarzanie (odzysk i unieszkodliwianie) odpadów
  • Wydawanie zezwoleń na zbieranie i przetwarzanie (odzysk i unieszkodliwianie) odpadów
  • Przyjmowanie zgłoszeń do rejestru podmiotów zwolnionych z obowiązku uzyskiwania zezwoleń na prowadzenie działalności w zakresie zbierania i transportu odpadów
 • „Program usuwania wyrobów zawierających azbest dla terenu Powiatu Świdnickiego” .
  • Realizacja zadań związanych z usuwaniem wyrobów i odpadów zawierających azbest z terenu Powiatu Świdnickiego w ramach Programu.

Pokój nr 15, Tel. (081) 468 70 87

 1. Jednoosobowe stanowisko pracy ds.: ochrony gruntów rolnych i ochrony przyrody.
 • Ochrona gruntów rolnych i leśnych:
  • Wydawanie zaświadczeń o braku obowiązku uzyskania zezwolenia na wyłączenie użytków rolnych z produkcji rolniczej
  • Wydawanie decyzji zezwalających na wyłączenie użytków rolnych z produkcji rolniczej
 • Ochrona przyrody:
  • Wydawanie decyzji zezwalających na usunięcie drzewa lub krzewu rosnącego na terenie nieruchomości będących własnością gmin – z wyjątkiem nieruchomości będących w użytkowaniu wieczystym innego podmiotu
  • Wydawanie decyzji zezwalających na usunięcie drzew lub krzewów utrudniających widoczność sygnałów i pociągów lub eksploatację urządzeń kolejowych albo powodujących zaspy śnieżne na wniosek zarządcy infrastruktury kolejowej
  • Dokonywanie wpisu do rejestru zwierząt należących do gatunków podlegających ograniczeniom na podstawie prawa Unii Europejskiej oraz umów międzynarodowych

Pokój nr 15, Tel. 81 468 70 87

 1. Jednoosobowe stanowisko pracy ds.: gospodarowania wodami i rybactwa śródlądowego.
 • Prawo wodne
  • Wydawanie pozwoleń wodnoprawnych na wykonanie urządzeń wodnych
  • Wydawanie pozwoleń na szczególne korzystanie z wód
  • Wydawanie pozwoleń wodnoprawnych na regulację wód oraz zmianę ukształtowania terenu na gruntach przylegających do wód, mającą wpływ na warunki przepływu wody
  • Wydawanie pozwoleń wodnoprawnych na rolnicze wykorzystanie ścieków, w zakresie nieobjętym zwykłym korzystaniem z wód
  • Wydawanie pozwoleń wodnoprawnych na długotrwałe obniżenie poziomu zwierciadła wody podziemnej
  • Wydawanie pozwoleń wodnoprawnych na piętrzenie wody podziemnej
  • Wydawanie pozwoleń wodnoprawnych na gromadzenie ścieków oraz odpadów w obrębie obszarów górniczych utworzonych dla wód leczniczych
  • Wydawanie pozwoleń wodnoprawnych na odwodnienie obiektów lub wykopów budowlanych oraz zakładów górniczych
  • Wydawanie pozwoleń wodnoprawnych na wprowadzanie do wód powierzchniowych substancji hamujących rozwój glonów
  • Wydawanie pozwoleń wodnoprawnych na wprowadzanie do urządzeń kanalizacyjnych będących własnością innych podmiotów, ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego
  • Wydanie pozwoleń wodnoprawnych na gromadzenie ścieków, a także innych materiałów , prowadzenie odzysku lub unieszkodliwiania odpadów, wznoszenia obiektów budowlanych oraz wykonanie innych robót, wydobywanie kamienia, żwiru, piasku innych materiałów oraz ich składowanie na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią
  • Wydawanie decyzji legalizacyjnej urządzenia wodnego wykonanego bez wymaganego pozwolenia wodnoprawnego
  • Wydawanie decyzji ustalającej linię brzegu
 • Rybactwo śródlądowe
  • Wydawanie kart wędkarskich
  • Rejestrowanie sprzętu pływającego służącego do amatorskiego połowu ryb
  • Wydawanie karty łowiectwa podwodnego
  • Nadzór nad działalnością Społecznej Straży Rybackiej
 • Ochrona środowiska
  • Gospodarowanie środkami przeznaczonymi na ochronę środowiska i gospodarkę wodną

Pokój nr 14, tel. (081) 468 71 09

 1. Jednoosobowe stanowisko pracy ds.: geologii i ochrony gruntów rolnych.
 • Geologia
  • Wydawanie decyzji zatwierdzających projekty robót geologicznych
  • Przyjmowanie zgłoszeń projektów robót geologicznych wykonywanych w celu wykorzystania ciepła Ziemi
  • Wydawanie decyzji zatwierdzających dokumentacje geologiczno – inżynierskie
  • Wydawanie decyzji zatwierdzających dokumentacje hydrogeologiczne
  • Wydawanie decyzji zatwierdzających dokumentacje złóż kopalin
  • Przyjmowanie zgłoszeń zamiaru podjęcia wydobywania piasków i żwirów, przeznaczonych dla zaspokojenia potrzeb własnych osób fizycznych
  • Udzielanie koncesji na wydobywanie kopalin pospolitych na obszarze nie przekraczającym 2 ha i rocznym wydobyciu nie przekraczającym 20 000 m3
  • Wydawanie decyzji przenoszących koncesje na rzecz innych podmiotów
  • Przyjmowanie informacji dotyczących opłat za wydobyta kopalinę
  • Wydawanie decyzji określających wysokość opłat eksploatacyjnych, w razie nie dokonania przez przedsiębiorcę należnych opłat w terminie
  • Wydawanie decyzji ustalających opłaty dodatkowe za działalność wykonywaną z rażącym naruszeniem warunków koncesji lub zatwierdzonym projekcie robót geologicznych
  • Wydawanie decyzji wygaszających koncesje
 • Ochrona gruntów rolnych i leśnych
  • Wydawanie decyzji określających osobę, termin i kierunek rekultywacji gruntów
  • Wydawanie decyzji uznających za zakończoną rekultywację gruntów
  • Uzgadnianie decyzji o ustalaniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz decyzji o warunkach zabudowy

Pokój nr 14, tel. (081) 468 71 09

 1. Jednoosobowe stanowisko ds.: leśnictwa i łowiectwa.
 • Wydawanie świadectwa legalności pozyskania drewna
 • Wydawanie decyzji dot. zmiany lasu na użytek rolny
 • Wydawanie decyzji dot. pozyskania drewna niezgodnie z planem urządzania lasu
 • Wydawanie decyzji o odłowie lub odstrzale redukcyjny zwierzyny w przypadku zagrożenia funkcjonowania obiektów produkcyjnych i użyteczności publicznej
 • Wydawanie zezwoleń na posiadanie i hodowanie lub utrzymywanie chartów rasowych lub ich mieszańców

Pokój nr 14, tel. (081) 468 71 09; tel. kom. 531 607 608