Najczęściej zadawane pytania

Poniżej znajdują się odpowiedzi na pytania najczęściej zadawane przez Klientów urzędu.
Prosimy zapoznać się z nimi przed kontaktem z wymienionymi wydziałami.

Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa

 1. Jakie dokumenty ewidencyjne musi prowadzić podmiot gospodarujący odpadami?

Posiadacz odpadów jest obowiązany do prowadzenia ewidencji odpadów oraz sprawozdawczości w tym zakresie. Według art. 66 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21 – ze zm.), posiadacz odpadów jest obowiązany do prowadzenia na bieżąco ich ilościowej i jakościowej ewidencji zgodnie z katalogiem odpadów. Ewidencję odpadów prowadzi się z zastosowaniem karty ewidencji odpadów i karty przekazania odpadów. Wzory tych dokumentów określa rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów (Dz. U. z 2014 r., poz. 1973 – ze zm.). Dokumenty ewidencyjne przechowuje się i udostępnia na żądanie uprawnionych organów przez okres 5 lat. Wytwórca odpadów zobowiązany do prowadzenia ewidencji, ma też obowiązek sporządzania rocznego sprawozdania o wytwarzanych odpadach i o gospodarowaniu odpadami (art. 75 ust.1 pkt. 1) i przekazania go w terminie do 15 marca za poprzedni rok kalendarzowy, do marszałka województwa właściwego, ze względu na miejsce wytworzenia odpadu (art. 76 ust. 1).
Prowadzący wyłącznie usługę transportu odpadów, jest obowiązany na podst. art. 71 pkt. 2
ww. ustawy o odpadach do prowadzenia uproszczonej ewidencji odpadów z zastosowaniem jedynie karty przekazania odpadów. Wzór tego dokumentu określa ww. rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów.

 1. Jakie pozwolenia powinien uzyskać podmiot gospodarujący odpadami?

W dniu 14 grudnia 2012 r. Sejm uchwalił nową ustawę o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21 – ze zm.), która wdrożyła do prawa polskiego zapisy zawarte w unijnej dyrektywie odpadowej nr 2008/98 WE
oraz w innych dyrektywach i zastąpiła dotychczas obowiązującą ustawę o odpadach z dnia 27 kwietnia 2001 r. (Dz. U. z 2007 r. Nr. 39, poz. 251 - ze zm.). Wejście w życie tej ustawy całkowicie zmieniło wymogi co do uzyskiwania decyzji w zakresie gospodarowania odpadami przez przedsiębiorców.

Obecnie, przedsiębiorcy gospodarujący odpadami zostali zobowiązani do uzyskania następujących decyzji:

 • zezwolenia na zbieranie odpadów,
 • zezwolenia na przetwarzanie odpadów,
 • pozwolenia na wytwarzanie odpadów.

Pomimo tego, że nowa ustawa zniosła obowiązek uzyskania zezwolenia na transport odpadów, podmioty transportujące odpady, do czasu utworzenia rejestru prowadzonego przez marszałka województwa, nadal zobowiązane są do uzyskania tego zezwolenia lub wpisu do rejestru prowadzonego przez starostę na podstawie przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach.

Jednocześnie straciły ważność z dniem wejścia w życie nowej ustawy tj. z dniem 23 stycznia 2013 r.:

 • informacje o wytworzonych odpadach i o sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami
 • decyzje zatwierdzające program gospodarki odpadami niebezpiecznymi
 • decyzje zatwierdzające program gospodarki odpadami, wydane na podstawie dotychczasowych przepisów o odpadach

Ważność zachowują natomiast:

 • pozwolenia na wytwarzanie odpadów – zachowują ważność na czas , na jaki zostały wydane,
 • zezwolenia na zbieranie odpadów – zachowały ważność na czas na jaki zostały wydane, jednak nie dłużej niż do 23 stycznia 2016 r.,
 • zezwolenia na unieszkodliwianie lub odzysk odpadów (stały się zezwoleniami na przetwarzanie odpadów) – zachowują ważność na czas na jaki zostały wydane, jednak nie dłużej niż do 23 stycznia 2016 r.,
 • decyzje w zakresie gospodarowania odpadami, w których zostało uwzględnione zbieranie, odzysk lub unieszkodliwianie odpadów – zachowują ważność w tym zakresie na czas na jaki zostały wydane, jednak nie dłużej niż do 23 stycznia 2016 r.,
 • pozwolenia zintegrowane obejmujące wytwarzanie i gospodarowanie odpadami – zachowują ważność na czas, na jaki zostały wydane,
 • zezwolenia na transport odpadów - zachowują ważność na czas na jaki zostały wydane, jednak nie dłużej niż do czasu upływu terminu do złożenia wpisu do rejestru prowadzonego przez marszałka województwa, który będzie utworzony najpóźniej do dnia 24 stycznia 2018 r.
 1. Które grunty rolne podlegają obowiązkowi uzyskania zezwolenia na wyłączenia z produkcji rolniczej?

Obowiązek uzyskania zezwolenia na wyłączenie z produkcji rolniczej dotyczy gruntów:

 • określonych w ewidencji gruntów jako użytki rolne;
 • klasy I, II, III, IIIa, IIIb pochodzenia mineralnego i organicznego;
 • klasy IV, IVa, IVb, V i VI pochodzenia organicznego;
 • pod stawami rybnymi i innymi zbiornikami wodnymi, służącymi wyłącznie dla potrzeb rolnictwa;
 • pod wchodzącymi w skład gospodarstw rolnych budynkami mieszkalnymi oraz innymi budynkami i urządzeniami służącymi wyłącznie produkcji rolniczej oraz przetwórstwu rolno-spożywczemu;
 • pod budynkami i urządzeniami służącymi bezpośrednio do produkcji rolniczej uznanej za dział specjalny, stosownie do przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych i podatku dochodowym od osób prawnych;
 • pod parkami wiejskimi oraz pod zadrzewieniami i zakrzewieniami śródpolnymi, w tym również pod pasami przeciwwietrznymi i urządzeniami przeciwerozyjnymi;
 • pod rodzinnymi ogrodami działkowymi i ogrodami botanicznymi;
 • pod urządzeniami: melioracji wodnych, przeciwpowodziowych i przeciwpożarowych, zaopatrzenia rolnictwa w wodę, kanalizacji oraz utylizacji ścieków i odpadów dla potrzeb rolnictwa i mieszkańców wsi;
 • zrekultywowanych dla potrzeb rolnictwa;
 • torfowisk i oczek wodnych;
 • pod drogami dojazdowymi do gruntów rolnych.

Uzyskanie zezwolenia na wyłączenie gruntów z produkcji rolniczej powinno nastąpić przed uzyskaniem pozwolenia na budowę, a w przypadku braku obowiązku uzyskania tego pozwolenia przed rozpoczęciem innego niż rolnicze użytkowanie gruntów.

 1. Jakie dokumenty trzeba załączyć do wniosku o wydanie karty wędkarskiej?

Karta wędkarska jest dokumentem urzędowym uprawniającym do amatorskiego połowu ryb. Czynnością warunkującą nabycie prawa do amatorskiego połowu ryb jest wydanie karty wędkarskiej przez właściwy organ administracji publicznej. Zgodnie z art. 7 ust. 5 ustawy z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 652) kartę wędkarską wydaje starosta.
Postępowanie w sprawie wydania karty wędkarskiej wszczyna osoba zainteresowana jej wydaniem, składając skierowany do właściwego starosty wniosek wraz z zaświadczeniem
o złożeniu egzaminu ze znajomości zasad i warunków ochrony i połowu ryb przed komisją egzaminacyjną, aktualna fotografię i dowodem uiszczenia opłaty za kartę wędkarską
w wysokości 10 zł. Z obowiązku składania egzaminu są zwolnione osoby posiadające średnie lub wyższe wykształcenie z zakresu rybactwa.

 1. Czy można wydobywać kopaliny pospolite bez koncesji ?

Bez koncesji można wydobywać piaski i żwiry, przeznaczone dla zaspokojenia potrzeb własnych osób fizycznych, z nieruchomości stanowiących przedmiot ich prawa własności, jeżeli wydobycie:

 • będzie wykonywane bez użycia środków strzałowych;
 • nie będzie większe niż 10 m3 w roku kalendarzowym;
 • nie naruszy przeznaczenia nieruchomości.

Ten kto zamierza podjąć wydobywanie, jest obowiązany z 7 – dniowym wyprzedzeniem na piśmie zawiadomić o tym starostę, określając lokalizację zamierzonych robót oraz zamierzony czas ich wykonywania.

Wydział Budownictwa i Geodezji

 1. Jak długo trawa wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę?

  Zgodnie z 35 ust. 6 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U z 2013 r. poz. 1409 z późn. zm.) organ od dnia złożenia wniosku ma 65 dni na wydanie decyzji o pozwolenie na budowę. Organ sprawdza kompletność wniosku pod względem formalnym i merytorycznym. W przypadku braków formalnych wzywa Inwestora do uzupełnienia dokumentów (na podstawie art. 64 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego - Dz. U. z 2013 r. poz. 267 oraz art. 33 ust. 2 ustawy Prawo budowlane), a w przypadku braków merytorycznych postanowieniem nakłada obowiązek uzupełniania nieprawidłowości występujących w projekcie budowlanym (na podstawie art. 35 ust. 3 - Prawo budowlane oraz art. 123 - Kodeks postępowania administracyjnego). W praktyce, przy nieskomplikowanych sprawach, organ w ciągu miesiąca zawiadamia Inwestora o rozstrzygnięciu sprawy.

 2. Kiedy można rozpocząć budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego realizowanego na zgłoszenie?

  Do wykonywania robót budowlanych można przystąpić, jeżeli organ nie wniósł sprzeciwu w terminie 30 dni od dnia doręczenia zgłoszenia organowi. Organ w razie konieczności uzupełnienia zgłoszenia nakłada na zgłaszającego obowiązek uzupełnienia brakujących dokumentów, a w przypadku ich nieuzupełnienia - wnosi sprzeciw w drodze decyzji. Nałożenie ww. obowiązku przerywa bieg terminu. W przypadku gdy organ nie wniósł sprzeciwu, projekt budowlany budynku mieszkalnego jednorodzinnego podlega ostemplowaniu. Organ dokonuje ostemplowania niezwłocznie po upływie 30 dniowego terminu na wniesienie sprzeciwu.

 3. Kiedy można rozpocząć budowę budynku gospodarczego realizowanego na zgłoszenie?

  Do wykonywania robót budowlanych można przystąpić, jeżeli organ nie wniósł sprzeciwu w terminie 30 dni od dnia doręczenia zgłoszenia organowi.

 4. Jakie dokumenty należy złożyć w celu zgłoszenia rozbiórki obiektu budowlanego?

  - wypełniony wniosek zgłoszenia rozbiórki obiektów budowlanych nie wymagających pozwolenia na rozbiórkę,
  - opis określający rodzaj, zakres i sposób wykonania robót rozbiórkowych, kopia mapy sytuacyjno-wysokościowej z zasobów Powiatu Świdnickiego ze wskazanym budynkiem lub budowlą przeznaczoną do rozbiórki.

 5. Co należy zrobić przed uzyskaniem pozwolenia na budowę?

  1. Należy sprawdzić czy miejscowość, w której zamierzasz budować dom posiada miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu.
  2. Udaj się do Urzędu Gminy i złóż wniosek o: - wydanie decyzji o warunkach zabudowy LUB - aktualny wypis z planu zagospodarowania przestrzennego.
  3. Jeżeli masz wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub decyzję o warunkach zabudowy, zwróć się do geodety, który sporządzi dla Twojej działki mapkę sytuacyjno – wysokościową w skali 1:500, przeznaczoną do celów projektowych.
  4. Zamów projekt w biurze projektów lub udaj się do architekta z odpowiednimi uprawnieniami, który wykona dla Ciebie adaptację projektu lub indywidualny projekt.
  5. Architekt wykona projekt zagospodarowania działki na mapie sytuacyjno – wysokościowej oraz dostosuje projekt architektoniczno – budowlany:
   - do warunków Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego lub Warunków Zabudowy,
   - do warunków istniejących na danym terenie: dostosuje fundamenty budynku do warunków gruntowo – wodnych (jeśli są wymagane należy wykonać badania geologiczne), zaprojektuje trasy przyłączy mediów, zaprojektuje wjazd na działkę oraz uzgodni go we właściwym urzędzie (jeśli jest taki wymóg).
  6. W przypadku wykonania adaptacji projektu cała dokumentacja staje się Projektem Budowlanym. Architekt adaptujący lub wykonujący projekt ponosi odpowiedzialność za zakres i poprawność oraz zgodność z obowiązującymi normami i przepisami Prawa budowlanego.
  7. Wymagane dokumenty potrzebne do wydania pozwolenia na budowę:
   - wniosek o pozwolenie na budowę i oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane (druk i wzór dostępny w Referacie Budownictwa Starostwa Powiatowego lub stronie internetowej www.spswidnik.bip.lubelskie.pl),
   - 4 egz. projektu budowlanego z uzgodnieniami (np. decyzje, opinie)
   - decyzja o warunkach zabudowy,
   - decyzja o wyłączeniu gruntów z produkcji rolnej wydawana przez Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa lub zaświadczenie o zwolnieniu z wyłączenia.
  8. Złóż wniosek o pozwolenie na budowę w Kancelarii Starostwa Powiatowego\Punkcie Obsługi Klienta w Piaskach. Urząd wyda decyzję w terminie do 65 dni.
  9. W Starostwie Powiatowym wydawany jest odpłatnie Dziennik Budowy, który stanowi urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w toku wykonywania robót.
  10. Jeżeli masz już pozwolenie na budowę zawiadom Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego (Al. Lot. Polskich 1 w Świdniku) o zamiarze rozpoczęcia robót budowlanych

TERAZ MOŻESZ ROZPOCZĄĆ BUDOWĘ

Wnioski dotyczące zgłoszenia zakończenia budowy i przystąpienia do użytkowania obiektu budowlanego należy składać do Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego (Al. Lot. Polskich 1 w Świdniku).

 1. Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego – pozwolenie na budowę czy zgłoszenie?


Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego - wymagania

Pozwolenie na budowę

Zgłoszenie
 1. budowa budynków jednorodzinnych szeregowych i bliźniaczych,
 2. budowa wolno stojących budynków jednorodzinnych, których obszar oddziaływania nie mieści się w całości na działce stanowiącej teren inwestycji.
 1. budowa, przebudowa, rozbudowa, nadbudowa wolno stojących budynków mieszkalnych jednorodzinnych, których obszar oddziaływania zmieści się w całości na działce lub działkach, na których zostały zaprojektowane.
Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego – procedura
Pozwolenie na budowę Zgłoszenie
 1. złożenie w starostwie wniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę wraz z czterema egzemplarzami projektu, wymaganymi uzgodnieniami oraz oświadczeniem o dysponowaniu nieruchomością na cele budowlane,

 2. sprawdzenie kompletności pod względem formalnym i merytorycznym złożonych dokumentów i ewentualne wezwanie do uzupełnienia braków,

 3. ustalenie przez urząd stron postępowania, wysłanie zawiadomienia do stron o wszczęciu postępowania,

 4. wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę w ciągu 65 dni od dnia złożenia wniosku i doręczenie jej stronom,
  ewentualne wniesienie odwołania w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji,

 5. zawiadomienie o terminie rozpoczęcia budowy powiatowego inspektora nadzoru budowlanego,

 6. zawiadomienie o zakończeniu budowy powiatowego inspektora nadzoru budowlanego,
 7. przystąpienie do użytkowania, jeśli organ nie wniósł sprzeciwu w ciągu 14 dni od otrzymania zawiadomienia.
 1. złożenie w starostwie zgłoszenia wraz z czterema egzemplarzami projektu, wymaganymi uzgodnieniami oraz oświadczeniem o dysponowaniu nieruchomością na cele budowlane,

 2. sprawdzenie kompletności pod względem formalnym i merytorycznym złożonych dokumentów i ewentualne wezwanie do uzupełnienia braków,

 3. zamieszczenie informacji o dokonanym zgłoszeniu w biuletynie informacji publicznej w ciągu trzech dni od zgłoszenia,

 4. milcząca zgoda organu, ostemplowanie projektów budowlanych po upływie 30 dniowego terminu na wniesienie sprzeciwu,

 5. zamieszczenie w biuletynie informacji publicznej informacji o braku wniesienia sprzeciwu (po upływie 30 dniowego terminu na wniesienie sprzeciwu) w ciągu trzech dni od zaistnienia zdarzenia,

 6. zawiadomienie o terminie rozpoczęcia budowy powiatowego inspektora nadzoru budowlanego,

 7. zawiadomienie o zakończeniu budowy powiatowego inspektora nadzoru budowlanego,
 8. przystąpienie do użytkowania, jeśli organ nie wniósł sprzeciwu w ciągu 14 dni od otrzymania zawiadomienia.

 7. Jakie dokumenty należy dołączyć do wniosku o wydanie wypisu z rejestru gruntów zawierającego dane osobowe?

W przypadku gdy wnioskodawcą jest osoba ujawniona w ewidencji gruntów i budynków – wystarczy złożyć jedynie wniosek.
W pozostałych przypadkach:
- do wniosku należy dołączyć dokument (oryginał lub kopię dokumentu z oryginałem do wglądu) wskazujący na interes prawny wnioskodawcy do uzyskania takiego dokumentu np. poprzez:
- akt notarialny, orzeczenie sądu o nabyciu nieruchomości, orzeczenie sądu o nabyciu spadku po osobie ujawnionej w operacie ewidencyjnym, itp.;
- zaświadczenie ze spółdzielni mieszkaniowej o własności lokalu;
- pełnomocnictwo udzielone przez podmiot ujawniony w ewidencji gruntów i budynków co do działki objętej wnioskiem;
- bądź wskazać na przepis prawa materialnego zobowiązujący organ ewidencyjny do wydania wnioskowanych dokumentów lub uprawniający Wnioskodawcę do ich otrzymania.

8. Zgłaszanie zmiany danych przez właściciela

1. Właściciele i władający zgłaszają zmiany danych objętych ewidencją gruntów i budynków, w terminie 30 dni licząc od dnia powstania tych zmian i dostarczają stosowne dokumenty (oryginały lub wypisy/odpisy dokumentów), będące podstawą zgłaszanych zmian (art.22 ust.2 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne). Obowiązek zgłaszania zmian nie dotyczy zmian wynikających z dokumentów takich dokumentów jak: akty notarialne, prawomocne orzeczenia sądu, ostateczne decyzje administracyjne, odpisy z ksiąg wieczystych, odpisy dokumentacji architektoniczno-budowlanej przechowywanej przez organy administracji, dokumentacja geodezyjna i kartograficzną przyjęta do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego zawierająca wykazy zmian danych ewidencyjnych oraz z aktów normatywnych i wynikających z publicznych ewidencji i rejestrów.
2. Jeżeli uzyskanie danych niezbędnych do aktualizacji bazy danych ewidencji gruntów i budynków nie jest możliwe w inny sposób, starosta może, w drodze decyzji administracyjnej, nałożyć na właścicieli/władających, obowiązek:
1) opracowania dokumentacji geodezyjnej niezbędnej do aktualizacji bazy danych ewidencji gruntów i budynków, w przypadku ustalenia, że stan rzeczywisty nieruchomości jest inny niż ujawniony w tej bazie danych, a różnica ta jest skutkiem robót budowlanych, o których mowa w art. 3 pkt 7 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 oraz z 2014 r. poz. 40, 768 i 822);
2) udostępnienia dokumentacji budowy lub dokumentacji powykonawczej, o której mowa w art. 3 pkt 13 i 14 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane, jeżeli jest to niezbędne do ujawnienia w bazie danych ewidencji gruntów i budynków danych dotyczących budynku lub działki;
3) udzielenia informacji o sposobie użytkowania budynków i lokali.
3. W przypadku uchylania się obowiązanych podmiotów od wykonania nałożonego decyzją administracyjną obowiązku opracowania dokumentacji geodezyjnej niezbędnej do aktualizacji bazy danych ewidencji gruntów i budynków, następuje egzekucja tego obowiązku w drodze wykonania zastępczego w trybie przepisów ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2012 r. poz. 1015, z późn. zm.).

9. Na jakiej podstawie (artykuł) do wprowadzenia zmian w ewidencji gruntów potrzebne są oryginały dokumentów lub kopia poświadczona?

Dokumenty będące podstawą zmian w ewidencji gruntów i budynków zostały określone w art. 22 ust. 2, 3 i 4 w art. 23 ustawy z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U z 2010r. Nr 193 poz. 1287 z późn. zm) oraz w § 12, § 35 – §37, § 46 ust. 1 oraz w § 71 Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz.U. z 2001r. Nr 38, poz. 454 ze zm.). W powołanych przepisach jest mowa o dokumentach bądź o wypisach i odpisach tych dokumentów. Do poświadczania za zgodność odpisu, wyciągu lub kopii z okazanym dokumentem jest upoważniony notariusz na podstawie art. 96 ustawy z dnia 14 lutego 1991r. Prawo o notariacie (tekst jednolity: Dz. U. z 2014r. poz. 164 z późn. zm.).
Prawo takie posiada również konsul na podstawie art. 19 ustawy z dnia 13 lutego 1984r. o funkcjach konsulów Rzeczypospolitej Polskiej (tekst jednolity: Dz. U. z 2002r. Nr 215, poz. 1823 z późn. zm.).

10. Co to jest geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza?

Budynki i obiekty budowlane wymagające pozwolenia na budowę oraz wszystkie urządzenia podziemne (np. przyłącza: elektroenergetyczne, wodociągowe, kanalizacyjne, gazowe, cieplne i telekomunikacyjne) po ich wybudowaniu, a przed oddaniem do użytkowania wymagają wykonania geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. Inwentaryzacja ta ma zazwyczaj postać mapy z uwidocznionymi nowo wybudowanymi budynkami lub obiektami budowlanymi. W przypadku inwentaryzacji urządzeń podziemnych na inwentaryzacji znajduje się również informacja o zgodności z uzgodnionym wcześniej projektem ZUD.

11. Co to jest mapa do celów projektowych?

Mapa do celów projektowych (inaczej mapa do projektu), to dokument niezbędny przy projektowaniu wszystkich budynków lub obiektów budowlanych wymagających uzyskania pozwolenia na budowę. Mapę do celów projektowych wykonuje uprawniony geodeta, który na podstawie przeprowadzonej wizji lokalnej oraz pomiarów w terenie nanosi aktualny stan zagospodarowania działki z uwzględnieniem wszystkich istniejących elementów naziemnych (np. budynki, wiaty, ogrodzenia, krawężniki, skarpy, studnie, słupy, drzewa i wiele innych) a także elementów sieci podziemnego uzbrojenia terenu.

12. Jakie gminy (jednostki ewidencyjne) objęte są ewidencją gruntów i budynków Starostwa Powiatowego w Świdniku?

Ewidencja gruntów i budynków Starostwa Powiatowego w Świdniku obejmuje:

1. Miasto i gminę Świdnik;
2. Miasto i gminę Piaski;
3. Gminę Mełgiew;
4. Gminę Rybczewice;
5. Gminę Trawniki.

13. Co należy zrobić, aby uzyskać wypis z rejestru gruntów/ budynków / lokali?

Aby uzyskać wypis z rejestru gruntów/ budynków/ lokali należy złożyć poprawnie wypełniony wniosek (aktualne wnioski dostępne są w siedzibie Starostwa lub na stronie internetowej).

W związku z ochroną danych osobowych, o wypis z rejestru gruntów/ budynków/ lokali ubiegać się może podmiot ujawniony w ewidencji jako właściciel lub władający nieruchomością.
W przypadku, gdy wniosek dotyczy nieruchomości nie będącej własnością wnioskodawcy należy:
- wskazać interes prawny związany z dostępem do danych identyfikujących właściciela lub władającego nieruchomością objętą wnioskiem. W takim przypadku do wniosku należy dołączyć dokument (oryginał lub kopię dokumentu z oryginałem do wglądu) potwierdzający wskazany interes prawny np.: akt notarialny, orzeczenie sądu o nabyciu nieruchomości, orzeczenie sądu o nabyciu spadku, zaświadczenie ze spółdzielni mieszkaniowej o własności lokalu, pełnomocnictwo/ upoważnienie udzielone przez podmiot ujawniony w ewidencji gruntów i budynków, itp.;
- wskazać na konkretny przepis prawa materialnego uprawniający wnioskodawcę do otrzymania wnioskowanych dokumentów lub zobowiązujący organ ewidencyjny do ich wydania.

Przed uzyskaniem dokumentów wnioskodawca zobowiązany jest uiścić opłatę za powyższe, zgodnie z art. 40d ust. 3 ustawy z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne.

14. Co należy zrobić, aby uzyskać mapę ewidencji gruntów i budynków lub mapę zasadniczą?

Aby uzyskać mapę ewidencji gruntów i budynków lub mapę zasadniczą należy złożyć poprawnie wypełniony wniosek (aktualne wnioski dostępne są w siedzibie Starostwa lub na stronie internetowej).

Przed uzyskaniem dokumentów wnioskodawca zobowiązany jest uiścić opłatę za powyższe, zgodnie z art. 40d ust. 3 ustawy z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne.

15. Co należy zrobić, aby zmienić dane w operacie ewidencji gruntów i budynków?

Aby dokonać zmiany danych podmiot, który widnieje w ewidencji gruntów i budynków, powinien złożyć poprawnie wypełniony wniosek w sprawie wprowadzenia zmiany do operatu ewidencji gruntów i budynków (aktualne wnioski dostępne są w siedzibie Starostwa lub na stronie internetowej). Do wniosku należy dołączyć dokumenty będące podstawą zgłaszanych zmian, powinny to być oryginały lub wypisy/odpisy dokumentów.

Zgodnie z art.22 ust.2 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne, właściciele i władający nieruchomością zgłaszają zmianę danych objętych ewidencją gruntów i budynków, w terminie 30 dni licząc od dnia powstania tych zmian.
Obowiązek ten nie dotyczy zmian danych objętych ewidencją gruntów i budynków, wynikających z aktów normatywnych, prawomocnych orzeczeń sądowych, decyzji administracyjnych, aktów notarialnych, materiałów zasobu, wpisów w innych rejestrach publicznych oraz dokumentacji architektoniczno­­­‑budowlanej przechowywanej przez organy administracji architektoniczno­­­‑budowlanej.

 

Wydział Komunikacji i Transportu

 • Czy jest moje prawo jazdy?

  Informacje dotyczące sprawdzenia czy nowy dokument jest gotowy do odbioru można uzyskać na stronie internetowej https://info-car.pl/infocar/prawo-jazdy/sprawdz-status.html podając PESEL oraz imię i nazwisko. Ponadto pod nr tel. (81) 468-70-35 (dla mieszkańców gmin: Świdnik, Mełgiew, Trawniki) lub pod nr tel. (81) 582-26-05 (dla mieszkańców gmin: Piaski, Rybczewice).
 • Dlaczego opłata za prawo jazdy jest tak wysoka?

  Katalog opłat związanych z wydaniem prawa jazdy jest ściśle określony w Rozporządzeniu Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 11 stycznia 2013r. w sprawie wysokości opłat za wydanie dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami (Dz. U. z 2013r. Poz. 83) oraz Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 16 kwietnia 2012r. w sprawie opłaty ewidencyjnej (Dz. U. z 2014r. Poz. 852).
 • Dlaczego zdjęcie w prawie jazdy jest inne niż w dowodzie osobistym?

  Różnica wynika z faktu, że od dnia 01-03-2015r. zmieniono wzór dowodu osobistego, a tym samym zmieniły się wymagania co do fotografii.
  Wymagania co do fotografii w prawie jazdy są ściśle określone w Rozporządzeniu Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 31 lipca 2012 r. w sprawie wydawania dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami (Dz. U. 2012r. Poz. 1005). W powyższym Rozporządzeniu określono, że fotografia ma wyglądać następująco: "Wyraźna, aktualna i kolorowa fotografia o wymiarach 3,5 x 4,5 cm., przedstawiająca osobę bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami w taki sposób, aby ukazywała głowę w pozycji lewego półprofilu z widocznym lewym uchem, z zachowaniem równomiernego oświetlenia twarzy. Osoba z wrodzonymi lub nabytymi wadami narządu wzroku może załączyć fotografię przedstawiającą osobę w okularach z ciemnymi szkłami, a osoba nosząca nakrycie głowy zgodnie z zasadami swojego wyznania - fotografię przedstawiającą osobę z nakryciem głowy, pod warunkiem, że fotografia taka zamieszczona jest w dokumencie potwierdzającym tożsamość tej osoby".
 • Jaki jest ustawowy termin przerejestrowania zakupionego pojazdu / dokonania w nim zmian? Czy za niedotrzymanie terminu są przewidziane sankcje karne?

  Zgodnie z art. 78 ust. 2 ustawy Prawo o ruchu drogowym właściciel pojazdu zarejestrowanego jest obowiązany zawiadomić w terminie nieprzekraczającym 30 dni starostę o nabyciu lub zbyciu pojazdu, zmianie stanu faktycznego wymagającej zmiany danych zamieszczonych w dowodzie rejestracyjnym. Za niedotrzymanie tego terminu, w chwili obecnej nie są przewidziane kary.
 • Czy zawiadomienie o zbyciu pojazdu może zgłosić tylko jeden ze współwłaścicieli?

  W przypadku współwłasności jeden ze współwłaścicieli może załatwić sprawę w urzędzie na podstawie pisemnego upoważnienia pozostałych współwłaścicieli.
 • Czy można odsprzedać pojazd nie rejestrując go na siebie?

  Zgodnie z art. 78 ust. 2 ustawy Prawo o ruchu drogowym właściciel pojazdu zarejestrowanego jest obowiązany zawiadomić w terminie nieprzekraczającym 30 dni starostę o nabyciu pojazdu.
  W przypadku sprzedaży pojazdu przed rejestracją, następny nabywca do rejestracji pojazdu musi przedłożyć wszystkie oryginalne dokumenty potwierdzające fakt przeniesienia własności pojazdu.
 • Dlaczego po zarejestrowaniu samochodu przy odbiorze tablic rejestracyjnych otrzymuję pozwolenie czasowe zamiast stałego?

  Zgodnie z art. 74 ust. 2 pkt. 1 ustawy Prawo o ruchu drogowym czasowej rejestracji pojazdu dokonuje się z urzędu po złożeniu wniosku o rejestrację pojazdu. Czasowej rejestracji z urzędu dokonuje się w celu wyjaśnienia spraw związanych z rejestracja pojazdu oraz na czas wyprodukowania stałego dowodu rejestracyjnego. Dowody rejestracyjne stałe nie są drukowane bezpośrednio w organie rejestrującym, lecz w Państwowej Wytwórni Papierów Wartościowych w Warszawie.
 • W jakiej kolejności należy załatwiać sprawy w związku z rejestracją pojazdu sprowadzonego z zagranicy?

  Po sprowadzeniu pojazdu z zagranicy należy w pierwszej kolejności udać się do tłumacza przysięgłego w celu przetłumaczenia dokumentów na język polski (najczęściej są to: dowód własności, dowód rejestracyjny), następnie należy zgłosić się do Urzędu Celnego oraz dokonać pierwszego badania technicznego dla pojazdów sprowadzonych z zagranicy (jeżeli jest wymagany), dokonać opłaty recyklingowej w wysokości 500 zł.
 • Czy mogę odebrać dowód rejestracyjny za żonę/męża?


  Tak, ale tylko na podstawie pisemnego upoważnienia. W przypadku upoważnienia od męża/ żony nie pobiera się opłaty skarbowej za pełnomocnictwo.
 • Czy zbywca pojazdu ma obowiązek powiadomić o tym fakcie Urząd?


  Zgodnie z art. 78 ust. 2 ustawy Prawo o ruchu drogowym właściciel pojazdu zarejestrowanego jest obowiązany zawiadomić w terminie nieprzekraczającym 30 dni starostę o zbyciu pojazdu.
 • Czy istnieje możliwość przedłużenia pozwolenia czasowego?


  Czasowej rejestracji pojazdu dokonuje się na okres nieprzekraczający 30 dni. Termin ten może być jednorazowo przedłużony o 14 dni w celu wyjaśnienia spraw związanych z rejestracja pojazdu.
 • W jakich przypadkach rejestracja pojazdu ma charakter czasowy?

  Czasowej rejestracji pojazdu dokonuje starosta właściwy ze względu na miejsce zamieszkania (siedzibę) właściciela pojazdu. Czasowej rejestracji dokonuje się:
  1. z urzędu – po złożeniu wniosku o stałą rejestrację pojazdu,
  2. na wniosek właściciela pojazdu – w celu umożliwienia:
   • wywozu pojazdu za granicę,
   • przejazdu pojazdu z miejsca zakupu lub odbioru na terytorium RP,
   • przejazdu pojazdu związanego z koniecznością dokonania badania technicznego lub naprawy.